Danh sách tiểu hành tinh/67301–67400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67301 2000 GR114 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67302 2000 GU132 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67303 2000 GR141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
67304 2000 GZ157 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
67305 2000 GD159 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67306 2000 GP163 10/04/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
67307 2000 GA184 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67308 Öveges 2000 HD 21/04/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 7,4 km MPC · JPL
67309 2000 HO2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
67310 2000 HO9 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67311 2000 HF12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67312 2000 HN15 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67313 2000 HG16 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67314 2000 HX23 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
67315 2000 HR32 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67316 2000 HU37 30/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
67317 2000 HE43 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67318 2000 HT50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67319 2000 HC57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
67320 2000 HR60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
67321 2000 HN61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
67322 2000 HN62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
67323 2000 HX65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
67324 2000 HC69 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
67325 2000 HU69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
67326 2000 HX73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
67327 2000 HD76 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67328 2000 HK77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
67329 2000 HV77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
67330 2000 HE79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
67331 2000 HN79 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67332 2000 HF81 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
67333 2000 HG103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
67334 2000 JZ2 03/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
67335 2000 JC6 02/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67336 2000 JG9 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67337 2000 JJ11 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67338 2000 JH12 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67339 2000 JL16 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67340 2000 JJ21 06/05/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
67341 2000 JR21 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
67342 2000 JA24 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
67343 2000 JL24 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67344 2000 JD40 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
67345 2000 JR48 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67346 2000 JB54 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67347 2000 JQ62 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67348 2000 JP65 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67349 2000 JF66 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67350 2000 JW66 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
67351 2000 JQ79 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67352 2000 JN80 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
67353 2000 JW82 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67354 2000 KM1 26/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67355 2000 KM4 28/05/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
67356 2000 KD12 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67357 2000 KS15 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67358 2000 KU31 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
67359 2000 KU37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
67360 2000 KU40 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
67361 2000 KQ42 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
67362 2000 KV70 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67363 2000 KG71 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
67364 2000 KQ71 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
67365 2000 LA23 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
67366 2000 LV23 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67367 2000 LY27 07/06/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67368 2000 LH33 04/06/2000 Haleakala NEAT 18 km MPC · JPL
67369 2000 MF2 29/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
67370 2000 NX2 03/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67371 2000 NM5 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67372 2000 NU12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
67373 2000 NS13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
67374 2000 NE14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
67375 2000 NQ19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
67376 2000 NP28 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
67377 2000 OW1 26/07/2000 Farpoint Farpoint Obs. 6,0 km MPC · JPL
67378 2000 OC3 29/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67379 2000 OB6 24/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
67380 2000 OO6 29/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67381 2000 OL8 30/07/2000 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
67382 2000 OO15 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67383 2000 OQ15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67384 2000 OK17 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67385 2000 OU21 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67386 2000 OO43 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67387 2000 OS44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67388 2000 OZ44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67389 2000 OW45 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67390 2000 OU47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67391 2000 OE48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67392 2000 OW57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
67393 2000 OX58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
67394 2000 OE61 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67395 2000 PR 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67396 2000 PV2 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67397 2000 PR4 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
67398 2000 PA6 05/08/2000 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
67399 2000 PJ6 03/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
67400 2000 PW9 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL