Danh sách tiểu hành tinh/67101–67200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67101 2000 AW78 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67102 2000 AB80 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67103 2000 AC80 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67104 2000 AH81 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
67105 2000 AV91 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
67106 2000 AF92 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67107 2000 AU93 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67108 2000 AB100 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
67109 2000 AC100 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67110 2000 AF101 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
67111 2000 AL101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67112 2000 AA104 05/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
67113 2000 AC114 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
67114 2000 AT115 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
67115 2000 AF116 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
67116 2000 AY116 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67117 2000 AA117 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
67118 2000 AB120 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67119 2000 AP122 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67120 2000 AY122 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
67121 2000 AE123 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67122 2000 AY123 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67123 2000 AL124 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67124 2000 AY127 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
67125 2000 AC131 06/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
67126 2000 AS133 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67127 2000 AN136 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
67128 2000 AQ139 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
67129 2000 AA140 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67130 2000 AA141 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
67131 2000 AC143 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
67132 2000 AD145 06/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67133 2000 AL145 06/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
67134 2000 AB149 07/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
67135 2000 AD152 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67136 2000 AG154 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
67137 2000 AX155 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67138 2000 AF165 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
67139 2000 AK165 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67140 2000 AD166 08/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
67141 2000 AC169 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67142 2000 AV169 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67143 2000 AY170 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67144 2000 AO171 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67145 2000 AW173 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67146 2000 AN175 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67147 2000 AF176 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
67148 2000 AG186 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
67149 2000 AA187 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67150 2000 AK187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67151 2000 AA188 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67152 2000 AM189 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
67153 2000 AP189 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67154 2000 AJ194 08/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
67155 2000 AK194 08/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67156 2000 AY197 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67157 2000 AR198 08/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
67158 2000 AX199 09/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
67159 2000 AC200 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67160 2000 AT200 09/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67161 2000 AA205 08/01/2000 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,5 km MPC · JPL
67162 2000 AR217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
67163 2000 AU228 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
67164 2000 AJ229 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
67165 2000 AW230 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
67166 2000 AZ232 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
67167 2000 AM235 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67168 2000 AX237 06/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
67169 2000 AV241 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
67170 2000 AC244 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
67171 2000 AQ244 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67172 2000 BH16 30/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
67173 2000 BR17 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
67174 2000 BS18 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67175 2000 BA19 31/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67176 2000 BP20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
67177 2000 BM22 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
67178 2000 BE25 30/01/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
67179 2000 BQ25 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67180 2000 BJ27 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67181 2000 BZ27 30/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
67182 2000 BQ28 29/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
67183 2000 BT33 30/01/2000 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
67184 2000 CS4 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
67185 2000 CR6 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67186 2000 CF25 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
67187 2000 CL27 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67188 2000 CV28 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67189 2000 CT30 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
67190 2000 CB32 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
67191 2000 CB38 03/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
67192 2000 CH49 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
67193 2000 CY57 05/02/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
67194 2000 CA61 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67195 2000 CT66 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
67196 2000 CE75 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
67197 2000 CU79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
67198 2000 CR91 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67199 2000 CP96 06/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
67200 2000 CG97 12/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 8,0 km MPC · JPL