Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/67001–67100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67001 1999 XN117 05/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
67002 1999 XJ118 05/12/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
67003 1999 XU118 05/12/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
67004 1999 XU119 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
67005 1999 XZ120 05/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
67006 1999 XD121 05/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
67007 1999 XM121 05/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
67008 1999 XD122 07/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
67009 1999 XS122 07/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
67010 1999 XD123 07/12/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
67011 1999 XR123 07/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
67012 1999 XL124 07/12/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
67013 1999 XY124 07/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
67014 1999 XJ125 07/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
67015 1999 XB126 07/12/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
67016 1999 XL130 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
67017 1999 XV132 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
67018 1999 XY133 12/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67019 1999 XF137 13/12/1999 Modra L. Kornoš, J. Tóth 1,6 km MPC · JPL
67020 1999 XS137 11/12/1999 Uccle T. Pauwels 12 km MPC · JPL
67021 1999 XG143 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
67022 1999 XO147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
67023 1999 XP152 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
67024 1999 XS153 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67025 1999 XU155 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
67026 1999 XX155 08/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
67027 1999 XE164 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67028 1999 XH164 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
67029 1999 XH166 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
67030 1999 XJ166 10/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67031 1999 XX166 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67032 1999 XV167 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
67033 1999 XN169 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
67034 1999 XN170 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
67035 1999 XO171 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67036 1999 XS171 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
67037 1999 XC181 12/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
67038 1999 XC182 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67039 1999 XT183 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
67040 1999 XL187 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67041 1999 XR187 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
67042 1999 XF188 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
67043 1999 XS188 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
67044 1999 XF189 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
67045 1999 XZ191 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
67046 1999 XX192 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
67047 1999 XU193 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
67048 1999 XJ203 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
67049 1999 XB204 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67050 1999 XT204 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
67051 1999 XP206 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67052 1999 XY207 13/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
67053 1999 XZ207 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67054 1999 XR209 13/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
67055 1999 XC211 13/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
67056 1999 XL212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67057 1999 XS229 07/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
67058 1999 XY229 07/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
67059 1999 XZ229 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
67060 1999 XD230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
67061 1999 XK233 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67062 1999 XU233 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
67063 1999 XM244 04/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
67064 1999 XM260 07/12/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
67065 1999 XW261 03/12/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
67066 1999 YO 16/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67067 1999 YC6 30/12/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
67068 1999 YO25 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
67069 2000 AQ1 02/01/2000 Kleť Kleť Obs. 9,3 km MPC · JPL
67070 Rinaldi 2000 AZ2 01/01/2000 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 4,7 km MPC · JPL
67071 2000 AA7 02/01/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
67072 2000 AY11 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67073 2000 AG14 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67074 2000 AC15 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
67075 2000 AD15 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67076 2000 AC19 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67077 2000 AQ21 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67078 2000 AW26 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
67079 2000 AL27 03/01/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
67080 2000 AC29 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67081 2000 AL31 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
67082 2000 AY32 03/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67083 2000 AW34 03/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
67084 2000 AY38 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67085 Oppenheimer 2000 AG42 04/01/2000 Gnosca S. Sposetti 1,3 km MPC · JPL
67086 2000 AY45 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67087 2000 AL51 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
67088 2000 AN51 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
67089 2000 AW51 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67090 2000 AC52 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
67091 2000 AJ52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67092 2000 AA53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67093 2000 AY53 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67094 2000 AC62 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
67095 2000 AU67 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67096 2000 AL70 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67097 2000 AF71 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67098 2000 AN74 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67099 2000 AK76 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
67100 2000 AL76 05/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL