Danh sách tiểu hành tinh/67401–67500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67401 2000 PS21 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67402 2000 PK24 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67403 2000 PB25 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67404 2000 PG26 05/08/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
67405 2000 QC3 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67406 2000 QK3 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67407 2000 QG4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67408 2000 QS4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67409 2000 QC5 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67410 2000 QS19 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67411 2000 QJ26 26/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,5 km MPC · JPL
67412 2000 QF36 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67413 2000 QK50 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
67414 2000 QQ60 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67415 2000 QY62 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67416 2000 QW64 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67417 2000 QF65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67418 2000 QS68 29/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
67419 2000 QE76 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67420 2000 QU76 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67421 2000 QX76 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67422 2000 QZ83 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67423 2000 QN88 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67424 2000 QF92 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67425 2000 QK92 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67426 2000 QA98 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67427 2000 QU100 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67428 2000 QA103 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67429 2000 QJ105 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67430 2000 QL105 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67431 2000 QS108 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67432 2000 QN112 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67433 2000 QZ112 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67434 2000 QZ119 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67435 2000 QH121 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67436 2000 QP121 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67437 2000 QL122 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67438 2000 QU123 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67439 2000 QG126 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67440 2000 QD137 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67441 2000 QU139 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67442 2000 QF149 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67443 2000 QH149 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67444 2000 QM149 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67445 2000 QX149 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67446 2000 QF151 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67447 2000 QJ151 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67448 2000 QC156 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67449 2000 QQ166 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67450 2000 QN167 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67451 2000 QR168 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67452 2000 QG170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67453 2000 QB172 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
67454 2000 QU174 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67455 2000 QR176 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67456 2000 QT179 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67457 2000 QA181 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67458 2000 QB181 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67459 2000 QJ181 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
67460 2000 QS181 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67461 2000 QY181 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67462 2000 QW186 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67463 2000 QM204 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67464 2000 QX208 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67465 2000 QL209 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67466 2000 QJ217 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67467 2000 QZ228 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
67468 2000 QY229 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67469 2000 RX 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67470 2000 RQ3 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
67471 2000 RL4 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67472 2000 RD6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67473 2000 RH6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67474 2000 RL7 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67475 2000 RY7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67476 2000 RM9 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67477 2000 RF10 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67478 2000 RR10 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67479 2000 RM11 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67480 2000 RP11 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67481 2000 RQ11 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67482 2000 RC13 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67483 2000 RC14 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67484 2000 RO14 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67485 2000 RU14 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67486 2000 RD18 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67487 2000 RQ19 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67488 2000 RM20 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67489 2000 RG22 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67490 2000 RN22 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67491 2000 RF23 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67492 2000 RT23 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67493 2000 RR27 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67494 2000 RL28 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67495 2000 RW29 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67496 2000 RK31 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67497 2000 RJ33 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67498 2000 RW39 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67499 2000 RV41 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67500 2000 RM43 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL