Danh sách tiểu hành tinh/66301–66400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66301 1999 JF35 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
66302 1999 JP36 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66303 1999 JG37 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66304 1999 JV37 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66305 1999 JD38 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66306 1999 JG39 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66307 1999 JV40 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66308 1999 JX40 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66309 1999 JX41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66310 1999 JZ41 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66311 1999 JE42 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66312 1999 JJ43 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66313 1999 JQ43 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66314 1999 JQ45 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66315 1999 JB48 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66316 1999 JR49 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
66317 1999 JL50 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66318 1999 JC51 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66319 1999 JQ51 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66320 1999 JT51 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66321 1999 JW51 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66322 1999 JV52 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66323 1999 JH53 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66324 1999 JC55 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66325 1999 JF55 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66326 1999 JR55 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66327 1999 JY56 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
66328 1999 JK58 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66329 1999 JP58 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66330 1999 JS59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66331 1999 JY59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66332 1999 JE60 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66333 1999 JS60 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66334 1999 JC61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66335 1999 JZ61 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66336 1999 JB62 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66337 1999 JP63 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66338 1999 JV63 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66339 1999 JW64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66340 1999 JX65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66341 1999 JK66 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66342 1999 JA68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66343 1999 JV68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66344 1999 JS70 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66345 1999 JK71 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66346 1999 JU71 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66347 1999 JW72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66348 1999 JC73 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66349 1999 JF75 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66350 1999 JS76 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66351 1999 JU77 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66352 1999 JS78 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66353 1999 JP79 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66354 1999 JM83 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66355 1999 JN85 15/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66356 1999 JG87 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66357 1999 JN87 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66358 1999 JW87 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66359 1999 JP88 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66360 1999 JQ89 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
66361 1999 JH90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66362 1999 JQ90 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66363 1999 JX91 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66364 1999 JH92 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66365 1999 JV92 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66366 1999 JS95 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66367 1999 JW95 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66368 1999 JP98 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66369 1999 JA103 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66370 1999 JJ113 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66371 1999 JT113 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66372 1999 JV114 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66373 1999 JW114 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66374 1999 JO120 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66375 1999 JF121 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66376 1999 JH122 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66377 1999 JJ122 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66378 1999 JL122 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66379 1999 JZ123 14/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66380 1999 JV124 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
66381 1999 JZ126 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66382 1999 JC127 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66383 1999 JK130 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66384 1999 JO131 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66385 1999 JY131 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
66386 1999 JJ134 15/05/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
66387 1999 JE136 07/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
66388 1999 KF1 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66389 1999 KP1 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
66390 1999 KL3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
66391 Moshup 1999 KW4 20/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
66392 1999 KF10 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66393 1999 KU10 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66394 1999 KP11 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
66395 1999 KS12 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66396 1999 KQ13 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66397 1999 KP14 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66398 1999 KS14 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66399 1999 LH 05/06/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., M. Hess 1,2 km MPC · JPL
66400 1999 LT7 09/06/1999 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL