Danh sách tiểu hành tinh/66501–66600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66501 1999 RS75 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66502 1999 RV75 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66503 1999 RE81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66504 1999 RN81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66505 1999 RH83 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66506 1999 RM84 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66507 1999 RT84 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66508 1999 RS86 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66509 1999 RK89 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66510 1999 RU90 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66511 1999 RW91 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66512 1999 RC92 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66513 1999 RE94 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66514 1999 RS94 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66515 1999 RD97 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66516 1999 RM97 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66517 1999 RM98 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66518 1999 RK99 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66519 1999 RZ99 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66520 1999 RQ101 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
66521 1999 RR101 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66522 1999 RG102 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
66523 1999 RN102 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66524 1999 RQ102 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66525 1999 RH103 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66526 1999 RX103 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66527 1999 RD104 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66528 1999 RV105 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66529 1999 RX107 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
66530 1999 RJ108 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66531 1999 RX108 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66532 1999 RZ110 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66533 1999 RN111 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66534 1999 RA112 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66535 1999 RF112 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66536 1999 RD113 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66537 1999 RU115 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66538 1999 RV117 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66539 1999 RX117 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66540 1999 RM118 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66541 1999 RP118 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
66542 1999 RT118 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66543 1999 RJ119 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66544 1999 RR119 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66545 1999 RJ120 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66546 1999 RG122 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66547 1999 RG124 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
66548 1999 RL124 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
66549 1999 RS124 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66550 1999 RU124 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66551 1999 RC128 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66552 1999 RQ130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66553 1999 RV130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66554 1999 RT131 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66555 1999 RQ132 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66556 1999 RB133 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66557 1999 RN133 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66558 1999 RX134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66559 1999 RB135 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66560 1999 RR135 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66561 1999 RW135 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66562 1999 RO136 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66563 1999 RV136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66564 1999 RU137 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66565 1999 RC138 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66566 1999 RL139 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66567 1999 RV140 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66568 1999 RQ142 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66569 1999 RM145 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66570 1999 RW145 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66571 1999 RP147 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66572 1999 RU149 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66573 1999 RL152 14/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66574 1999 RR152 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66575 1999 RX152 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66576 1999 RY152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66577 1999 RD153 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66578 1999 RS153 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66579 1999 RK154 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66580 1999 RE155 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66581 1999 RF155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66582 1999 RZ155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66583 Nicandra 1999 RL156 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
66584 1999 RM161 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66585 1999 RC162 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66586 1999 RC164 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66587 1999 RB167 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66588 1999 RX167 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
66589 1999 RE168 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66590 1999 RD169 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66591 1999 RY170 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66592 1999 RU174 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66593 1999 RL176 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66594 1999 RO176 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66595 1999 RU178 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66596 1999 RO180 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66597 1999 RA181 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66598 1999 RF182 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66599 1999 RM184 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66600 1999 RQ184 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL