Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/65501–65600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65501 2766 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65502 2856 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
65503 3028 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
65504 3544 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65505 4085 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
65506 4102 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65507 4151 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65508 4179 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
65509 4186 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
65510 4241 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
65511 4243 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
65512 4246 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
65513 4258 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65514 4270 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
65515 4712 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
65516 4726 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
65517 4759 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
65518 4838 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65519 4853 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65520 4857 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65521 4894 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
65522 5570 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
65523 5578 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
65524 5585 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
65525 6052 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
65526 6075 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65527 6099 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
65528 6118 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
65529 6200 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
65530 6216 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
65531 6296 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
65532 6389 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
65533 6592 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
65534 6711 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
65535 6773 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65536 6826 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
65537 6855 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65538 7561 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
65539 7562 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
65540 7628 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
65541 Kasbek 9593 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
65542 1143 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
65543 1223 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
65544 2233 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
65545 2235 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65546 3256 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
65547 3337 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
65548 4311 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
65549 4869 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
65550 1062 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
65551 1206 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65552 1261 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65553 1297 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65554 1350 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
65555 1464 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
65556 1541 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65557 1606 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
65558 1611 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65559 2065 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65560 2175 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
65561 2195 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65562 2219 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65563 2238 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
65564 2264 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
65565 2300 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65566 3022 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
65567 3039 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65568 3105 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
65569 3127 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
65570 3139 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
65571 3165 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
65572 3173 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
65573 3203 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
65574 3229 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65575 3245 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
65576 3277 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
65577 3324 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
65578 4137 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
65579 4173 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65580 4181 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
65581 4275 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65582 4362 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
65583 Theoklymenos 4646 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 16 km MPC · JPL
65584 5051 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65585 5064 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
65586 5160 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
65587 1033 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
65588 1086 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
65589 1122 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
65590 Archeptolemos 1305 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 20 km MPC · JPL
65591 2147 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
65592 2155 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
65593 2375 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
65594 2396 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
65595 2430 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
65596 3033 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
65597 3047 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
65598 3059 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
65599 3079 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
65600 3121 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL