Danh sách tiểu hành tinh/65101–65200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65101 2002 CS15 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 10 km MPC · JPL
65102 2002 CY17 06/02/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
65103 2002 CQ18 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
65104 2002 CK20 04/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
65105 2002 CR26 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65106 2002 CW26 06/02/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
65107 2002 CW31 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
65108 2002 CR33 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65109 2002 CV36 07/02/2002 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
65110 2002 CO37 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
65111 2002 CG40 06/02/2002 Haleakala NEAT 21 km MPC · JPL
65112 2002 CR44 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
65113 2002 CD47 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
65114 2002 CH49 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
65115 2002 CK50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
65116 2002 CH51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
65117 2002 CW51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
65118 2002 CD52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,9 km MPC · JPL
65119 2002 CF53 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
65120 2002 CB54 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
65121 2002 CT56 07/02/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
65122 2002 CB59 13/02/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
65123 2002 CN61 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65124 2002 CV61 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
65125 2002 CQ62 06/02/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
65126 2002 CS62 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65127 2002 CG63 06/02/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
65128 2002 CN65 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
65129 2002 CO73 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
65130 2002 CD86 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65131 2002 CY88 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65132 2002 CF91 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
65133 2002 CH94 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65134 2002 CH96 07/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
65135 2002 CH99 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
65136 2002 CF101 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
65137 2002 CQ103 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65138 2002 CX103 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65139 2002 CE104 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65140 2002 CV104 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65141 2002 CL108 07/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
65142 2002 CK111 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65143 2002 CY112 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65144 2002 CO113 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
65145 2002 CG114 08/02/2002 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
65146 2002 CT114 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
65147 2002 CN116 15/02/2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 4,3 km MPC · JPL
65148 2002 CE117 11/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
65149 2002 CH122 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65150 2002 CA126 07/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
65151 2002 CR127 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65152 2002 CU135 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65153 2002 CK136 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
65154 2002 CH138 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65155 2002 CP140 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
65156 2002 CG143 09/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
65157 2002 CB147 09/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65158 2002 CT149 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65159 Sprowls 2002 CN152 14/02/2002 Cordell-Lorenz D. T. Durig 7,7 km MPC · JPL
65160 2002 CB157 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65161 2002 CX159 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
65162 2002 CF161 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
65163 2002 CJ161 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
65164 2002 CF162 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
65165 2002 CR163 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65166 2002 CJ165 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
65167 2002 CJ166 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65168 2002 CL166 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65169 2002 CR167 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
65170 2002 CE170 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
65171 2002 CB173 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
65172 2002 CQ174 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65173 2002 CP203 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65174 2002 CW207 10/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
65175 2002 CC218 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65176 2002 CL219 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
65177 2002 CW219 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
65178 2002 CX221 10/02/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
65179 2002 CN224 11/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
65180 2002 CV224 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65181 2002 CB226 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
65182 2002 CV232 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65183 2002 CU235 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65184 2002 CD239 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65185 2002 CF243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65186 2002 CH244 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
65187 2002 CJ246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
65188 2002 CA247 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
65189 2002 CR247 15/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65190 2002 CV247 15/02/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
65191 2002 CR257 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 6,8 km MPC · JPL
65192 2002 CO261 07/02/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
65193 2002 CA263 06/02/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
65194 2002 CV264 08/02/2002 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
65195 2002 CD266 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
65196 2002 CF280 07/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
65197 2002 CY282 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65198 2002 CR286 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
65199 2002 CP287 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
65200 2002 CL294 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL