Danh sách tiểu hành tinh/64101–64200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64101 2001 TC1 08/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
64102 2001 TT3 07/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
64103 2001 TW3 07/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
64104 2001 TG4 07/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
64105 2001 TH6 10/10/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
64106 2001 TT7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
64107 2001 TK8 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64108 2001 TU8 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64109 2001 TW8 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64110 2001 TZ8 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64111 2001 TV9 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64112 2001 TF10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64113 2001 TD11 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
64114 2001 TE12 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64115 2001 TQ12 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64116 2001 TX13 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
64117 2001 TW15 11/10/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
64118 2001 TK17 13/10/2001 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 6,1 km MPC · JPL
64119 2001 TX17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
64120 2001 TF18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
64121 2001 TG18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
64122 2001 TL18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
64123 2001 TS18 15/10/2001 Emerald Lane L. Ball 1,8 km MPC · JPL
64124 2001 TA21 09/10/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
64125 2001 TQ21 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64126 2001 TD22 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64127 2001 TM23 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64128 2001 TQ24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64129 2001 TX25 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
64130 2001 TC26 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64131 2001 TP26 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64132 2001 TO27 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64133 2001 TB29 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64134 2001 TH32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64135 2001 TM32 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64136 2001 TV32 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
64137 2001 TF34 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
64138 2001 TM34 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64139 2001 TQ35 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64140 2001 TZ35 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64141 2001 TH36 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64142 2001 TO36 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64143 2001 TH37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64144 2001 TS37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64145 2001 TZ37 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64146 2001 TB39 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64147 2001 TM40 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64148 2001 TP40 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64149 2001 TC41 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64150 2001 TF41 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64151 2001 TJ41 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
64152 2001 TO41 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64153 2001 TR41 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64154 2001 TC42 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64155 2001 TH42 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64156 2001 TN42 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
64157 2001 TR42 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64158 2001 TK43 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
64159 2001 TS43 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64160 2001 TB44 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64161 2001 TQ45 14/10/2001 Needville Needville Obs. 3,4 km MPC · JPL
64162 2001 TJ48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
64163 2001 TB49 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64164 2001 TL49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
64165 2001 TW49 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64166 2001 TA50 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64167 2001 TZ50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64168 2001 TC51 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64169 2001 TA52 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64170 2001 TH56 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64171 2001 TQ56 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
64172 2001 TH58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64173 2001 TP58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64174 2001 TL60 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64175 2001 TT61 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64176 2001 TA62 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64177 2001 TS62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64178 2001 TO63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64179 2001 TR63 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64180 2001 TR64 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64181 2001 TS64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64182 2001 TB65 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64183 2001 TP66 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64184 2001 TU66 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64185 2001 TT67 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64186 2001 TB68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64187 2001 TN68 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64188 2001 TQ68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64189 2001 TN69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64190 2001 TY69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64191 2001 TC70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64192 2001 TL70 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64193 2001 TD71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64194 2001 TD72 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64195 2001 TE74 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64196 2001 TY74 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64197 2001 TD75 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64198 2001 TK77 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64199 2001 TU77 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64200 2001 TQ79 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL