Danh sách tiểu hành tinh/64701–64800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64701 2001 XT86 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64702 2001 XF87 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64703 2001 XH87 13/12/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
64704 2001 XJ88 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
64705 2001 XB90 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
64706 2001 XH90 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64707 2001 XA91 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64708 2001 XP94 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64709 2001 XP95 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64710 2001 XN96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64711 2001 XM98 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
64712 2001 XE99 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64713 2001 XK99 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64714 2001 XP99 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64715 2001 XY99 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64716 2001 XA100 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
64717 2001 XH100 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
64718 2001 XJ100 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64719 2001 XA101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64720 2001 XJ101 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64721 2001 XP101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64722 2001 XJ105 09/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,4 km MPC · JPL
64723 2001 XS105 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64724 2001 XW105 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64725 2001 XL111 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
64726 2001 XX112 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64727 2001 XW113 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64728 2001 XC115 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64729 2001 XZ115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64730 2001 XL116 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64731 2001 XC118 13/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
64732 2001 XJ121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64733 2001 XD129 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64734 2001 XY130 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64735 2001 XV134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64736 2001 XL137 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64737 2001 XQ139 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64738 2001 XV142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64739 2001 XN144 14/12/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
64740 2001 XP144 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64741 2001 XP146 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64742 2001 XF147 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64743 2001 XW147 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64744 2001 XM148 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64745 2001 XV148 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64746 2001 XR151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64747 2001 XE152 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64748 2001 XE153 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64749 2001 XJ153 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
64750 2001 XL156 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64751 2001 XR156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64752 2001 XN157 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64753 2001 XV157 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64754 2001 XP158 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64755 2001 XD159 14/12/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
64756 2001 XP160 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64757 2001 XG162 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64758 2001 XL163 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
64759 2001 XU167 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
64760 2001 XN168 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64761 2001 XZ171 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64762 2001 XD174 14/12/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
64763 2001 XV174 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
64764 2001 XU175 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64765 2001 XM176 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64766 2001 XZ176 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64767 2001 XP177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64768 2001 XK178 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64769 2001 XO178 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64770 2001 XQ179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64771 2001 XM180 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
64772 2001 XY180 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64773 2001 XS182 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
64774 2001 XU182 14/12/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
64775 2001 XO184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64776 2001 XP188 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64777 2001 XD189 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
64778 2001 XL189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64779 2001 XD190 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64780 2001 XZ192 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64781 2001 XG193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64782 2001 XU193 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64783 2001 XL196 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64784 2001 XS197 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
64785 2001 XW197 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
64786 2001 XM199 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64787 2001 XH200 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64788 2001 XL201 14/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
64789 2001 XL202 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64790 2001 XQ202 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
64791 2001 XH206 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64792 2001 XL206 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64793 2001 XR206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64794 2001 XY206 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64795 2001 XC207 11/12/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
64796 2001 XM207 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64797 2001 XS207 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64798 2001 XA208 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64799 2001 XW209 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64800 2001 XA210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL