Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/63701–63800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63701 2001 QA182 30/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
63702 2001 QK182 29/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
63703 2001 QB185 21/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
63704 2001 QS187 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
63705 2001 QJ195 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63706 2001 QS196 22/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
63707 2001 QX197 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63708 2001 QA198 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63709 2001 QY198 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63710 2001 QC200 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63711 2001 QD200 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63712 2001 QH200 22/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
63713 2001 QY206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
63714 2001 QF208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
63715 2001 QL212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
63716 2001 QV216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
63717 2001 QT220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
63718 2001 QT225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
63719 2001 QV225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
63720 2001 QS228 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
63721 2001 QH234 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
63722 2001 QK235 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
63723 2001 QN235 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
63724 2001 QO235 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63725 2001 QP235 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
63726 2001 QQ235 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
63727 2001 QO237 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
63728 2001 QW237 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63729 2001 QG238 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63730 2001 QB239 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63731 2001 QE241 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
63732 2001 QR241 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63733 2001 QK244 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
63734 2001 QN246 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63735 2001 QQ246 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
63736 2001 QF249 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
63737 2001 QN249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63738 2001 QA251 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
63739 2001 QD251 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63740 2001 QO251 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63741 2001 QV254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
63742 2001 QK256 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
63743 2001 QL256 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63744 2001 QT256 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63745 2001 QU258 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63746 2001 QF263 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63747 2001 QG263 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63748 2001 QH263 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
63749 2001 QU263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
63750 2001 QG264 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
63751 2001 QX264 26/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
63752 2001 QA265 26/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63753 2001 QE265 26/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63754 2001 QP267 20/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
63755 2001 QZ267 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
63756 2001 QM269 20/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
63757 2001 QK277 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
63758 2001 QP277 19/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
63759 2001 QB280 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
63760 2001 QP282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
63761 2001 QR282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
63762 2001 QX282 19/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
63763 2001 QB283 18/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
63764 2001 QT283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
63765 2001 QM284 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
63766 2001 QQ284 30/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
63767 2001 QF291 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63768 2001 QP291 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63769 2001 QU291 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
63770 2001 QM293 25/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
63771 2001 QA294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
63772 2001 QO295 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
63773 2001 QP295 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63774 2001 QX295 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63775 2001 QH296 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
63776 2001 QF297 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
63777 2001 RD1 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
63778 2001 RY1 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63779 2001 RX3 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63780 2001 RW4 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63781 2001 RL5 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
63782 2001 RU6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
63783 2001 RK8 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63784 2001 RK9 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63785 2001 RM11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
63786 2001 RO11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
63787 2001 RW16 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
63788 2001 RL17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
63789 2001 RD18 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
63790 2001 RE18 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63791 2001 RG18 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63792 2001 RY18 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
63793 2001 RF19 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
63794 2001 RH20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
63795 2001 RL21 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63796 2001 RJ23 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63797 2001 RX25 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
63798 2001 RL26 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63799 2001 RS26 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
63800 2001 RJ27 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL