Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/64601–64700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64601 2001 XW20 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64602 2001 XE21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64603 2001 XC22 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64604 2001 XM22 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64605 2001 XD23 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64606 2001 XF23 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64607 2001 XG23 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64608 2001 XK23 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64609 2001 XQ24 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64610 2001 XD25 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64611 2001 XA26 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64612 2001 XH26 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64613 2001 XP26 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64614 2001 XW26 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64615 2001 XW27 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64616 2001 XO28 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64617 2001 XP28 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64618 2001 XQ28 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64619 2001 XR28 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64620 2001 XJ29 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
64621 2001 XE30 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64622 2001 XO31 14/12/2001 Oaxaca J. M. Roe 6,7 km MPC · JPL
64623 2001 XU35 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64624 2001 XZ36 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64625 2001 XM41 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64626 2001 XQ42 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64627 2001 XD43 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64628 2001 XJ44 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
64629 2001 XS45 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64630 2001 XT45 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64631 2001 XD46 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
64632 2001 XT46 09/12/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
64633 2001 XC48 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64634 2001 XU49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64635 2001 XH50 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64636 2001 XR50 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
64637 2001 XM51 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
64638 2001 XT51 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64639 2001 XZ51 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64640 2001 XB52 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64641 2001 XC52 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64642 2001 XK52 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
64643 2001 XW52 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64644 2001 XE53 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64645 2001 XM53 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64646 2001 XN53 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64647 2001 XQ54 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64648 2001 XD55 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64649 2001 XS55 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64650 2001 XT55 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64651 2001 XS56 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
64652 2001 XF57 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64653 2001 XM57 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64654 2001 XH58 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64655 2001 XG59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64656 2001 XL59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64657 2001 XP59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64658 2001 XR59 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64659 2001 XW59 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64660 2001 XH60 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64661 2001 XJ60 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
64662 2001 XQ60 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64663 2001 XU60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64664 2001 XL61 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64665 2001 XD62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64666 2001 XU62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64667 2001 XM63 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64668 2001 XR63 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64669 2001 XV63 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64670 2001 XJ64 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64671 2001 XX64 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64672 2001 XS65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64673 2001 XD66 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64674 2001 XH66 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64675 2001 XL67 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
64676 2001 XE68 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
64677 2001 XG68 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
64678 2001 XQ68 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64679 2001 XU68 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64680 2001 XJ70 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64681 2001 XF71 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64682 2001 XM71 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
64683 2001 XA72 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
64684 2001 XB72 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64685 2001 XP72 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64686 2001 XS72 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64687 2001 XC74 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64688 2001 XC77 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
64689 2001 XD79 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
64690 2001 XM79 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64691 2001 XM80 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64692 2001 XN81 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
64693 2001 XV81 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64694 2001 XL82 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
64695 2001 XQ82 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64696 2001 XQ83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64697 2001 XD84 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64698 2001 XY84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64699 2001 XY85 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64700 2001 XA86 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL