Danh sách tiểu hành tinh/64401–64500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64401 2001 UJ158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64402 2001 UL161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64403 2001 US161 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64404 2001 UT161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64405 2001 UZ161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64406 2001 UP162 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64407 2001 UG164 18/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
64408 2001 UM164 19/10/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
64409 2001 UV165 23/10/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
64410 2001 UM167 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64411 2001 UJ168 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64412 2001 UV168 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64413 2001 UY168 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64414 2001 UJ171 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64415 2001 UL174 18/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
64416 2001 UU177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64417 2001 UA178 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64418 2001 UE184 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64419 2001 UG186 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64420 2001 UY196 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
64421 2001 UD203 19/10/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
64422 2001 UP206 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64423 2001 UV217 24/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64424 2001 VK1 09/11/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
64425 2001 VD6 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64426 2001 VL7 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64427 2001 VR8 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64428 2001 VW8 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64429 2001 VF9 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
64430 2001 VK9 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64431 2001 VG11 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64432 2001 VX14 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
64433 2001 VC15 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64434 2001 VN16 07/11/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
64435 2001 VL18 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64436 2001 VC20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64437 2001 VO20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64438 2001 VH21 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
64439 2001 VA23 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64440 2001 VD23 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64441 2001 VS23 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64442 2001 VJ24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64443 2001 VQ25 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64444 2001 VO26 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64445 2001 VS26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64446 2001 VU27 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64447 2001 VH28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64448 2001 VZ28 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64449 2001 VU29 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64450 2001 VC30 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64451 2001 VD30 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64452 2001 VW30 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
64453 2001 VE31 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64454 2001 VJ31 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64455 2001 VL32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64456 2001 VP32 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64457 2001 VH34 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
64458 2001 VF35 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64459 2001 VG35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64460 2001 VQ35 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64461 2001 VL36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64462 2001 VG37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64463 2001 VY37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64464 2001 VQ38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64465 2001 VX40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64466 2001 VY40 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64467 2001 VC41 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64468 2001 VG41 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64469 2001 VP41 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64470 2001 VJ42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64471 2001 VL42 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64472 2001 VE43 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64473 2001 VQ43 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64474 2001 VS43 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64475 2001 VF44 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64476 2001 VO44 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
64477 2001 VS44 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64478 2001 VT44 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64479 2001 VC45 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64480 2001 VG45 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64481 2001 VK47 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64482 2001 VM47 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64483 2001 VY48 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64484 2001 VB49 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64485 2001 VC49 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
64486 2001 VK50 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64487 2001 VL50 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
64488 2001 VC54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64489 2001 VQ55 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
64490 2001 VY57 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
64491 2001 VJ59 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64492 2001 VE62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64493 2001 VL62 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64494 2001 VP62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64495 2001 VB63 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
64496 2001 VC64 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64497 2001 VF64 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64498 2001 VZ64 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64499 2001 VG65 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
64500 2001 VX65 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL