Danh sách tiểu hành tinh/64301–64400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64301 2001 UN19 16/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
64302 2001 UH22 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64303 2001 UF23 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
64304 2001 UR23 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64305 2001 UD27 16/10/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
64306 2001 UH29 16/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
64307 2001 UQ29 16/10/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
64308 2001 UJ30 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64309 2001 UM30 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64310 2001 UB32 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64311 2001 UQ32 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64312 2001 UY32 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64313 2001 UW33 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64314 2001 UL34 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64315 2001 UN34 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64316 2001 UT34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64317 2001 UW35 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64318 2001 UH36 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64319 2001 UV37 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64320 2001 UK39 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64321 2001 UA40 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64322 2001 UO41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64323 2001 UW41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64324 2001 UG42 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64325 2001 UH46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64326 2001 UX46 17/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
64327 2001 UG47 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64328 2001 UH48 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64329 2001 UH51 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64330 2001 UM51 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64331 2001 UW52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64332 2001 UL56 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64333 2001 UT58 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64334 2001 UK59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64335 2001 UL62 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64336 2001 UO62 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
64337 2001 UM63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64338 2001 UU64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64339 2001 US72 20/10/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
64340 2001 UW72 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64341 2001 UX72 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64342 2001 UB76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64343 2001 UH76 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64344 2001 UP76 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64345 2001 UY77 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64346 2001 US78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
64347 2001 UT78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64348 2001 UL79 20/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64349 2001 UC80 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64350 2001 UV81 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64351 2001 UU83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64352 2001 UX83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64353 2001 UY83 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
64354 2001 UB84 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
64355 2001 UY84 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64356 2001 UZ86 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
64357 2001 UJ89 22/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
64358 2001 UR92 18/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
64359 2001 UJ93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
64360 2001 UD97 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64361 2001 UK98 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64362 2001 UD99 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64363 2001 UV99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64364 2001 UY100 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64365 2001 UG103 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64366 2001 UK107 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64367 2001 UC109 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64368 2001 UX109 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64369 2001 UW110 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
64370 2001 UD112 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64371 2001 UH112 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
64372 2001 UQ113 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64373 2001 UX113 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
64374 2001 UO115 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64375 2001 UF116 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64376 2001 UR116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64377 2001 UT116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64378 2001 UE122 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64379 2001 UG123 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64380 2001 UN127 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64381 2001 UL129 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64382 2001 UC130 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64383 2001 UY130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64384 2001 UA132 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64385 2001 UM136 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
64386 2001 UO141 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
64387 2001 UW144 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64388 2001 UD148 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64389 2001 UU149 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64390 2001 UY149 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
64391 2001 UF150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64392 2001 UL150 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64393 2001 UV151 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64394 2001 UN152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64395 2001 US152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64396 2001 UY153 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64397 2001 UK154 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64398 2001 US154 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
64399 2001 UT156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64400 2001 UB158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL