Danh sách tiểu hành tinh/64201–64300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64201 2001 TG80 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64202 2001 TO83 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
64203 2001 TG90 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64204 2001 TT92 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64205 2001 TL96 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64206 2001 TW97 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
64207 2001 TO99 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64208 2001 TG100 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64209 2001 TV100 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64210 2001 TC104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
64211 2001 TE105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64212 2001 TM105 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64213 2001 TN105 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64214 2001 TU105 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
64215 2001 TP106 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
64216 2001 TQ106 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64217 2001 TR106 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
64218 2001 TT106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64219 2001 TB107 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
64220 2001 TF107 13/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
64221 2001 TV108 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
64222 2001 TB110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
64223 2001 TG110 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64224 2001 TA112 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64225 2001 TD112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64226 2001 TO112 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
64227 2001 TG115 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64228 2001 TO115 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
64229 2001 TO116 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
64230 2001 TC117 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64231 2001 TQ117 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
64232 2001 TL122 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64233 2001 TA124 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
64234 2001 TV124 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
64235 2001 TW127 10/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
64236 2001 TH129 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
64237 2001 TK133 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
64238 2001 TD134 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
64239 2001 TH137 14/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
64240 2001 TN137 14/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
64241 2001 TX139 10/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
64242 2001 TU147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
64243 2001 TJ149 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
64244 2001 TO152 10/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
64245 2001 TR159 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
64246 2001 TC160 15/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
64247 2001 TQ164 11/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
64248 2001 TZ164 15/10/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
64249 2001 TH166 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
64250 2001 TV167 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64251 2001 TC168 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64252 2001 TL168 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64253 2001 TV168 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64254 2001 TX168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64255 2001 TQ170 13/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
64256 2001 TG171 15/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
64257 2001 TA172 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64258 2001 TB174 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64259 2001 TL188 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64260 2001 TK190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64261 2001 TN190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64262 2001 TR190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64263 2001 TB191 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
64264 2001 TM191 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
64265 2001 TR192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64266 2001 TX192 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64267 2001 TJ194 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64268 2001 TY195 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64269 2001 TZ196 15/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
64270 2001 TA197 15/10/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
64271 2001 TV202 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64272 2001 TZ202 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64273 2001 TM207 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64274 2001 TN209 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
64275 2001 TG213 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
64276 2001 TW218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
64277 2001 TD224 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64278 2001 TT225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
64279 2001 TF233 15/10/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
64280 2001 TC235 15/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
64281 2001 TL237 08/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
64282 2001 UO5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
64283 2001 UV5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
64284 2001 UE6 20/10/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 4,3 km MPC · JPL
64285 2001 UN6 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
64286 2001 UO7 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64287 2001 UX9 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64288 Lamchiuying 2001 UL10 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
64289 Shihwingching 2001 UA11 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
64290 Yaushingtung 2001 UD11 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,4 km MPC · JPL
64291 Anglee 2001 UX11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
64292 2001 UF13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
64293 2001 UK13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
64294 2001 UO13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
64295 Tangtisheng 2001 UW13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
64296 Hokoon 2001 UB14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
64297 2001 UD14 17/10/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
64298 2001 UE15 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
64299 2001 UF15 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
64300 2001 UH16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL