Danh sách tiểu hành tinh/63301–63400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63301 2001 EJ12 03/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63302 2001 EA14 15/03/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
63303 2001 EL20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
63304 2001 EQ23 15/03/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
63305 Bobkepple 2001 FE 17/03/2001 Junk Bond D. Healy 6,2 km MPC · JPL
63306 2001 FT8 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63307 Barbarawilson 2001 FG9 21/03/2001 Needville Needville Obs. 2,5 km MPC · JPL
63308 2001 FU11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
63309 2001 FV19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
63310 2001 FS21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
63311 2001 FD24 21/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63312 2001 FH24 17/03/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
63313 2001 FV28 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
63314 2001 FJ33 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63315 2001 FV34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63316 2001 FK35 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
63317 2001 FQ36 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63318 2001 FR36 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
63319 2001 FH37 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63320 2001 FX44 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63321 2001 FF47 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
63322 2001 FO48 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63323 2001 FC51 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63324 2001 FH51 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
63325 2001 FU51 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63326 2001 FV53 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63327 2001 FS54 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63328 2001 FU54 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63329 2001 FJ55 21/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
63330 2001 FZ59 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63331 2001 FC60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63332 2001 FY62 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63333 2001 FV65 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63334 2001 FH66 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63335 2001 FD67 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63336 2001 FL67 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63337 2001 FW67 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63338 2001 FX74 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63339 2001 FP75 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63340 2001 FY76 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63341 2001 FD77 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
63342 2001 FH77 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
63343 2001 FO85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
63344 2001 FX86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
63345 2001 FD91 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63346 2001 FU92 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63347 2001 FA94 16/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
63348 2001 FC94 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63349 2001 FY101 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63350 2001 FL106 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
63351 2001 FW117 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
63352 2001 FG129 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
63353 2001 FZ135 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63354 2001 FU140 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
63355 2001 FN143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
63356 2001 FG149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
63357 2001 FS157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
63358 2001 FX157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
63359 2001 FQ159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
63360 2001 FS162 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
63361 2001 FR171 24/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
63362 2001 FD177 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63363 2001 FC184 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
63364 2001 HH2 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63365 2001 HH3 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63366 2001 HK4 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
63367 2001 HS6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
63368 2001 HQ7 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
63369 2001 HT7 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
63370 2001 HS9 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63371 2001 HN18 23/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63372 2001 HG29 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63373 2001 HS35 29/04/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
63374 2001 HX35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63375 2001 HY37 29/04/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,3 km MPC · JPL
63376 2001 HA38 29/04/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
63377 2001 HL40 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
63378 2001 HY43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
63379 2001 HN45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
63380 2001 HE51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63381 2001 HJ53 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63382 2001 HZ54 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63383 2001 HD56 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63384 2001 HG57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
63385 2001 HL66 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63386 2001 HW66 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
63387 Brazos Bend 2001 HC67 29/04/2001 Needville Needville Obs. 5,7 km MPC · JPL
63388 2001 HE67 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
63389 Noshiro 2001 JC1 12/05/2001 Bisei SG Center BATTeRS 5,9 km MPC · JPL
63390 2001 JP5 14/05/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
63391 2001 JG6 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
63392 2001 JE7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
63393 2001 JS7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
63394 2001 JL8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
63395 2001 JX9 15/05/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
63396 2001 KX 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
63397 2001 KK2 17/05/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
63398 2001 KZ9 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63399 2001 KH11 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
63400 2001 KJ13 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL