Danh sách tiểu hành tinh/63201–63300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63201 2000 YH129 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
63202 2000 YR131 30/12/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
63203 2000 YA132 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
63204 2000 YE135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
63205 2000 YG139 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
63206 2000 YF143 23/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63207 2001 AK6 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63208 2001 AJ10 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63209 2001 AP11 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63210 2001 AH13 02/01/2001 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
63211 2001 AU13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63212 2001 AT17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
63213 2001 AY18 04/01/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
63214 2001 AP20 03/01/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
63215 2001 AD25 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63216 2001 AF26 05/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
63217 2001 AU29 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63218 2001 AZ29 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63219 2001 AD32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63220 2001 AU32 04/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63221 2001 AZ32 04/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
63222 2001 AM36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63223 2001 AV36 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63224 2001 AQ37 05/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
63225 2001 BL2 18/01/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
63226 2001 BC4 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63227 2001 BG6 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63228 2001 BF9 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
63229 2001 BP9 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63230 2001 BT14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
63231 2001 BA15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 19 km MPC · JPL
63232 2001 BK15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
63233 2001 BO17 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63234 2001 BB20 19/01/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
63235 2001 BV20 19/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
63236 2001 BX20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63237 2001 BA23 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63238 2001 BL24 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63239 2001 BD25 20/01/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
63240 2001 BG26 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63241 2001 BJ26 20/01/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
63242 2001 BJ27 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63243 2001 BW27 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63244 2001 BO28 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63245 2001 BP30 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63246 2001 BG32 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63247 2001 BN34 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63248 2001 BP34 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
63249 2001 BW35 18/01/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
63250 2001 BP36 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
63251 2001 BG38 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
63252 2001 BL41 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 22 km MPC · JPL
63253 2001 BG50 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63254 2001 BW54 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
63255 2001 BX63 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63256 2001 BY77 25/01/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
63257 2001 BJ79 21/01/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
63258 2001 BT80 19/01/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
63259 2001 BS81 30/01/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 13 km MPC · JPL
63260 2001 CN 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63261 2001 CA2 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63262 2001 CM3 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63263 2001 CC4 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
63264 2001 CP5 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63265 2001 CP12 01/02/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
63266 2001 CV16 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
63267 2001 CC17 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
63268 2001 CU22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
63269 2001 CE24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
63270 2001 CR28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
63271 2001 CN34 13/02/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
63272 2001 CC49 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
63273 2001 DH4 16/02/2001 Socorro LINEAR 30 km MPC · JPL
63274 2001 DB18 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
63275 2001 DD21 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63276 2001 DP22 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
63277 2001 DG23 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63278 2001 DJ29 17/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
63279 2001 DW34 19/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
63280 2001 DT37 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63281 2001 DF38 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63282 2001 DP45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63283 2001 DA46 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63284 2001 DM46 19/02/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
63285 2001 DW62 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63286 2001 DZ68 19/02/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
63287 2001 DT79 20/02/2001 Haleakala NEAT 19 km MPC · JPL
63288 2001 DW79 20/02/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
63289 2001 DJ81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
63290 2001 DS87 21/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
63291 2001 DU87 16/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
63292 2001 DQ89 22/02/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
63293 2001 DT89 22/02/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
63294 2001 DQ90 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
63295 2001 DY101 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63296 2001 EK 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
63297 2001 EE5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
63298 2001 EH6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
63299 2001 EH8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
63300 2001 EV8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL