Danh sách tiểu hành tinh/62301–62400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62301 2000 SE117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62302 2000 SJ117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
62303 2000 SL117 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62304 2000 SM117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62305 2000 SP117 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62306 2000 SS117 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
62307 2000 SA118 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62308 2000 SH118 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
62309 2000 SL118 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
62310 2000 SP118 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62311 2000 SF119 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62312 2000 SL119 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62313 2000 SM119 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62314 2000 SU119 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62315 2000 SV119 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
62316 2000 SO120 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62317 2000 SU121 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62318 2000 SZ121 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62319 2000 SD122 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62320 2000 SC123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62321 2000 SP123 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62322 2000 ST123 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62323 2000 SX123 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62324 2000 SY123 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62325 2000 SC124 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
62326 2000 SE124 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62327 2000 SH124 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62328 2000 SM124 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62329 2000 SN124 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62330 2000 SF125 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
62331 2000 ST126 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62332 2000 SX126 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62333 2000 SE127 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62334 2000 SF127 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
62335 2000 SJ127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62336 2000 SM127 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62337 2000 SW127 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62338 2000 SN128 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62339 2000 SX129 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62340 2000 SO130 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
62341 2000 SE131 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62342 2000 SD132 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62343 2000 SQ132 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62344 2000 SA134 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62345 2000 SW134 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62346 2000 SN135 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62347 2000 SL138 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
62348 2000 SB142 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62349 2000 SH142 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
62350 2000 SA143 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62351 2000 SB143 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62352 2000 SG143 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62353 2000 SH143 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62354 2000 SQ143 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62355 2000 SX144 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62356 2000 SG146 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62357 2000 SP146 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62358 2000 SY147 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62359 2000 SB148 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62360 2000 SL148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62361 2000 SX148 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62362 2000 SZ148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62363 2000 SG149 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62364 2000 SN149 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
62365 2000 SY149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62366 2000 SD150 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62367 2000 SF150 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62368 2000 SG150 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62369 2000 SK150 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62370 2000 SM150 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62371 2000 SR150 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62372 2000 SX150 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62373 2000 SE151 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62374 2000 SW151 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
62375 2000 SG152 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62376 2000 SU153 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62377 2000 SJ154 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62378 2000 SN154 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62379 2000 SA155 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62380 2000 SF155 24/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62381 2000 SO155 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
62382 2000 SM156 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
62383 2000 SS156 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
62384 2000 SX156 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62385 2000 ST157 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62386 2000 SR161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
62387 2000 SQ162 22/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
62388 2000 SW162 30/09/2000 Elmira A. J. Cecce 2,8 km MPC · JPL
62389 2000 SE165 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62390 2000 SA166 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62391 2000 SK167 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62392 2000 SW168 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62393 2000 SM169 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62394 2000 SU169 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
62395 2000 SZ169 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62396 2000 SE170 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62397 2000 SM170 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62398 2000 SR170 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62399 2000 SV170 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62400 2000 SA171 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL