Danh sách tiểu hành tinh/62401–62500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62401 2000 SD171 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62402 2000 SM171 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62403 2000 SL172 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
62404 2000 SQ173 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62405 2000 SR175 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62406 2000 SN176 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62407 2000 SO176 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62408 2000 SU176 28/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
62409 2000 SR177 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62410 2000 SN178 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62411 2000 SX178 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62412 2000 SY178 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62413 2000 SE179 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
62414 2000 SV179 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62415 2000 SA180 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
62416 2000 SS180 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62417 2000 ST181 19/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
62418 2000 SR182 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62419 2000 SX183 20/09/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
62420 2000 SH184 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
62421 2000 SJ184 20/09/2000 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
62422 2000 SK184 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
62423 2000 SM184 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
62424 2000 SX184 20/09/2000 Haleakala NEAT 9,0 km MPC · JPL
62425 2000 SM186 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
62426 2000 SX186 21/09/2000 Haleakala NEAT 26 km MPC · JPL
62427 2000 SH187 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
62428 2000 SM187 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
62429 2000 SQ187 21/09/2000 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
62430 2000 SV187 21/09/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
62431 2000 SG188 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
62432 2000 SH188 21/09/2000 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
62433 2000 SO188 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
62434 2000 SW189 22/09/2000 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
62435 2000 SN190 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62436 2000 SR192 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62437 2000 SY198 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62438 2000 SF199 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62439 2000 SK200 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62440 2000 SR201 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62441 2000 SX202 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62442 2000 SA204 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62443 2000 SN204 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62444 2000 SO206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62445 2000 SF207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62446 2000 SH207 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62447 2000 SR207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62448 2000 SC208 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62449 2000 SD208 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62450 2000 SE208 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62451 2000 SN208 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62452 2000 SO209 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62453 2000 SP209 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62454 2000 SQ209 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62455 2000 SK210 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62456 2000 SL210 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62457 2000 SO210 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62458 2000 SP211 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62459 2000 SX211 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
62460 2000 SY211 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62461 2000 SH212 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62462 2000 SO212 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62463 2000 SS212 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62464 2000 SF213 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62465 2000 SJ213 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62466 2000 SR213 25/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62467 2000 SW213 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
62468 2000 SA214 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
62469 2000 SD215 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62470 2000 SH216 26/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
62471 2000 SP216 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62472 2000 SO217 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
62473 2000 SZ217 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62474 2000 SP218 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
62475 2000 SB219 26/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
62476 2000 SH219 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
62477 2000 SJ219 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62478 2000 SK219 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62479 2000 SD220 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62480 2000 SU220 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
62481 2000 SC221 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62482 2000 SE221 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62483 2000 SG221 26/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62484 2000 SN221 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62485 2000 SX221 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
62486 2000 SC222 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62487 2000 SP222 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62488 2000 SN223 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62489 2000 SS223 27/09/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
62490 2000 SL224 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62491 2000 SN224 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62492 2000 ST224 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62493 2000 SK225 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62494 2000 SP225 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62495 2000 SQ226 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62496 2000 SA227 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62497 2000 SJ228 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62498 2000 SL228 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62499 2000 SK229 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62500 2000 SL229 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL