Danh sách tiểu hành tinh/62501–62600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62501 2000 SP229 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62502 2000 SZ229 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62503 Tomcave 2000 SL233 30/09/2000 Anza M. Collins, M. White 5,8 km MPC · JPL
62504 2000 SZ233 21/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62505 2000 SF234 21/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62506 2000 SJ234 21/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
62507 2000 SL235 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62508 2000 SV235 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62509 2000 SH237 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62510 2000 SW237 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62511 2000 SU239 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62512 2000 SF241 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62513 2000 SL241 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62514 2000 SX241 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62515 2000 SX242 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62516 2000 SN243 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62517 2000 SY244 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62518 2000 SM245 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62519 2000 SX246 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62520 2000 SV247 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62521 2000 SW247 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62522 2000 SL248 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62523 2000 SW249 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62524 2000 SL250 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62525 2000 SD251 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62526 2000 SS251 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
62527 2000 SV251 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62528 2000 SG252 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62529 2000 SA253 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62530 2000 SU253 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62531 2000 SH254 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62532 2000 ST254 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62533 2000 SN255 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62534 2000 SR255 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62535 2000 SU257 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62536 2000 SZ257 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62537 2000 SG258 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62538 2000 SS258 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
62539 2000 SR259 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62540 2000 SX259 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62541 2000 SY259 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62542 2000 SO260 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62543 2000 SW260 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62544 2000 SD261 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62545 2000 ST261 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62546 2000 SV261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
62547 2000 SW261 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62548 2000 SB262 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
62549 2000 SZ262 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62550 2000 SM263 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62551 2000 SP263 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
62552 2000 SL264 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62553 2000 SQ264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62554 2000 SR264 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62555 2000 SE265 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62556 2000 SB266 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62557 2000 SP267 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62558 2000 SD268 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
62559 2000 SP268 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62560 2000 SZ268 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62561 2000 SF269 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
62562 2000 SR269 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62563 2000 SS270 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62564 2000 SJ271 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62565 2000 SU272 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62566 2000 SA274 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62567 2000 SJ274 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62568 2000 SM274 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62569 2000 SR274 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62570 2000 SX274 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62571 2000 SY274 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62572 2000 SC276 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62573 2000 SR276 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
62574 2000 SF277 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62575 2000 SL278 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62576 2000 ST278 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
62577 2000 SU279 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62578 2000 SA280 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62579 2000 SA281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62580 2000 SD281 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62581 2000 SL282 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62582 2000 SO289 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62583 2000 SJ293 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
62584 2000 SP293 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
62585 2000 SR293 27/09/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
62586 2000 SN297 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62587 2000 ST299 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
62588 2000 SE301 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
62589 2000 SA302 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62590 2000 SB303 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62591 2000 ST303 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62592 2000 SA304 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62593 2000 SD305 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62594 2000 SX305 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62595 2000 SW306 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62596 2000 SL309 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62597 2000 SB311 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
62598 2000 SW313 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62599 2000 SA318 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62600 2000 SG318 29/09/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL