Danh sách tiểu hành tinh/60401–60500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60401 2000 BQ21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
60402 2000 BL27 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60403 2000 BK30 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
60404 2000 BR37 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
60405 2000 BV51 30/01/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
60406 Albertosuci 2000 CR1 03/02/2000 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,9 km MPC · JPL
60407 2000 CZ1 02/02/2000 Uenohara N. Kawasato 5,1 km MPC · JPL
60408 2000 CB6 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60409 2000 CO6 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60410 2000 CG16 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
60411 2000 CP20 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60412 2000 CT22 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60413 2000 CO23 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60414 2000 CS23 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60415 2000 CP24 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
60416 2000 CZ25 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60417 2000 CD27 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60418 2000 CU28 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60419 2000 CY28 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60420 2000 CC30 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60421 2000 CZ31 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
60422 2000 CR35 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60423 Chvojen 2000 CO39 04/02/2000 Kleť M. Tichý 1,2 km MPC · JPL
60424 2000 CY48 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60425 2000 CA49 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60426 2000 CJ49 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60427 2000 CV50 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60428 2000 CZ50 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60429 2000 CJ52 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60430 2000 CF55 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60431 2000 CO58 05/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60432 2000 CV61 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60433 2000 CZ61 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60434 2000 CJ63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60435 2000 CH65 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60436 2000 CY70 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60437 2000 CU76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
60438 2000 CF78 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
60439 2000 CS81 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60440 2000 CY82 04/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
60441 2000 CB83 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60442 2000 CQ83 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
60443 2000 CH85 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60444 2000 CV85 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60445 2000 CA87 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60446 2000 CA88 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
60447 2000 CL90 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60448 2000 CU91 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60449 2000 CA92 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
60450 2000 CG93 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60451 2000 CH93 06/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
60452 2000 CV96 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60453 2000 CR102 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60454 2000 CH105 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 233 km MPC · JPL
60455 2000 CY106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 4,8 km MPC · JPL
60456 2000 CD108 05/02/2000 Catalina CSS 8,7 km MPC · JPL
60457 2000 CS108 05/02/2000 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
60458 2000 CM114 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 203 km MPC · JPL
60459 2000 CE120 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60460 2000 DJ2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
60461 2000 DH4 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60462 2000 DM4 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60463 2000 DC5 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60464 2000 DU6 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60465 2000 DM9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
60466 2000 DK12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
60467 2000 DB14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
60468 2000 DD18 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60469 2000 DF22 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60470 2000 DW23 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60471 2000 DT25 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60472 2000 DY26 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60473 2000 DY27 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
60474 2000 DT32 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60475 2000 DC36 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60476 2000 DV36 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60477 2000 DE37 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60478 2000 DK37 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60479 2000 DX37 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60480 2000 DD38 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
60481 2000 DF42 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60482 2000 DN42 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
60483 2000 DD44 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60484 2000 DM55 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60485 2000 DM63 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60486 2000 DS66 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60487 2000 DM70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60488 2000 DF74 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60489 2000 DP74 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60490 2000 DX74 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60491 2000 DD78 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60492 2000 DG82 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60493 2000 DC83 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60494 2000 DE88 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60495 2000 DF88 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60496 2000 DC89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
60497 2000 DH91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
60498 2000 DC92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
60499 2000 DN94 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60500 2000 DW95 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL