Danh sách tiểu hành tinh/60301–60400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60301 1999 XL178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60302 1999 XM180 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60303 1999 XW184 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
60304 1999 XT189 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60305 1999 XU190 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
60306 1999 XW190 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60307 1999 XR193 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60308 1999 XH204 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60309 1999 XZ206 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60310 1999 XD215 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60311 1999 XS216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
60312 1999 XM218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
60313 1999 XW218 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
60314 1999 XU226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
60315 1999 XF227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
60316 1999 XU228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
60317 1999 XD234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
60318 1999 XB235 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
60319 1999 XL242 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60320 1999 XG253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
60321 1999 XK254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
60322 1999 XB257 07/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
60323 1999 YC8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
60324 1999 YX10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
60325 1999 YQ12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
60326 1999 YB23 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
60327 2000 AW5 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
60328 2000 AH7 02/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
60329 2000 AL11 03/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
60330 2000 AG17 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60331 2000 AS29 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60332 2000 AJ35 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60333 2000 AY40 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60334 2000 AN42 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60335 2000 AR42 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60336 2000 AK46 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60337 2000 AF51 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60338 2000 AW56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60339 2000 AP62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60340 2000 AF63 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60341 2000 AQ64 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
60342 2000 AH68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60343 2000 AY72 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60344 2000 AS73 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60345 2000 AD76 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60346 2000 AB77 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
60347 2000 AD78 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60348 2000 AT81 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60349 2000 AS83 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60350 2000 AC86 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60351 2000 AG87 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60352 2000 AC88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60353 2000 AN88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60354 2000 AP88 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60355 2000 AE91 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
60356 2000 AC93 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60357 2000 AG96 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60358 2000 AR98 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60359 2000 AJ100 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
60360 2000 AN100 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60361 2000 AT100 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60362 2000 AU103 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60363 2000 AT105 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60364 2000 AE108 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60365 2000 AT109 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60366 2000 AX114 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60367 2000 AN115 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60368 2000 AQ119 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
60369 2000 AJ120 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60370 2000 AG126 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60371 2000 AN139 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
60372 2000 AG141 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60373 2000 AC144 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60374 2000 AY144 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60375 2000 AY146 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60376 2000 AH150 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60377 2000 AC165 08/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60378 2000 AL165 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
60379 2000 AL167 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60380 2000 AY168 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60381 2000 AX180 07/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
60382 2000 AR182 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60383 2000 AR184 07/01/2000 Socorro LINEAR 35 km MPC · JPL
60384 2000 AU185 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
60385 2000 AC195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60386 2000 AV202 10/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
60387 2000 AM207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
60388 2000 AY217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
60389 2000 AO220 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
60390 2000 AD223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
60391 2000 AQ224 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
60392 2000 AK227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
60393 2000 AX232 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60394 2000 AY234 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60395 2000 AJ237 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
60396 2000 AG243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
60397 2000 AH243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
60398 2000 AG251 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
60399 2000 AY253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
60400 2000 BA8 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL