Danh sách tiểu hành tinh/60001–60100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60001 Adélka 1999 TG5 04/10/1999 Ondřejov L. Kotková 5,8 km MPC · JPL
60002 1999 TU5 06/10/1999 High Point D. K. Chesney 4,8 km MPC · JPL
60003 1999 TM7 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,6 km MPC · JPL
60004 1999 TC13 10/10/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL
60005 1999 TW15 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,5 km MPC · JPL
60006 Holgermandel 1999 TB16 13/10/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 4,7 km MPC · JPL
60007 1999 TO16 13/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 7,0 km MPC · JPL
60008 Jarda 1999 TP16 14/10/1999 Ondřejov L. Kotková 4,3 km MPC · JPL
60009 1999 TL17 15/10/1999 Modra A. Galád, J. Tóth 2,4 km MPC · JPL
60010 1999 TK18 13/10/1999 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
60011 1999 TA20 15/10/1999 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
60012 1999 TU26 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
60013 1999 TW26 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60014 1999 TW27 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60015 1999 TD31 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
60016 1999 TJ33 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
60017 1999 TP36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
60018 1999 TN37 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
60019 1999 TW38 01/10/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
60020 1999 TN39 03/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
60021 1999 TT42 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
60022 1999 TX44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
60023 1999 TC45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
60024 1999 TW47 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
60025 1999 TY52 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
60026 1999 TC72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
60027 1999 TP80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
60028 1999 TB81 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
60029 1999 TM88 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
60030 1999 TE89 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
60031 1999 TH89 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
60032 1999 TJ92 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60033 1999 TV92 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60034 1999 TX92 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60035 1999 TO93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60036 1999 TD94 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
60037 1999 TH94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60038 1999 TR94 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
60039 1999 TS94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60040 1999 TK96 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60041 1999 TF100 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
60042 1999 TF102 02/10/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
60043 1999 TT102 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
60044 1999 TA103 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
60045 1999 TD104 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60046 1999 TL104 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60047 1999 TQ104 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60048 1999 TS104 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60049 1999 TW105 03/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60050 1999 TJ106 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
60051 1999 TN106 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
60052 1999 TM107 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60053 1999 TB109 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
60054 1999 TF110 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60055 1999 TB112 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
60056 1999 TG116 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60057 1999 TZ117 04/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
60058 1999 TE118 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
60059 1999 TG118 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60060 1999 TS118 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
60061 1999 TY118 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60062 1999 TE119 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
60063 1999 TN121 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60064 1999 TG123 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60065 1999 TR123 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
60066 1999 TM124 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60067 1999 TH126 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
60068 1999 TN127 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
60069 1999 TK129 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60070 1999 TY129 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
60071 1999 TY131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60072 1999 TN132 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60073 1999 TQ135 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60074 1999 TV137 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60075 1999 TZ142 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60076 1999 TC143 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60077 1999 TZ143 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
60078 1999 TS146 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
60079 1999 TB147 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
60080 1999 TG149 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
60081 1999 TV149 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60082 1999 TL150 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60083 1999 TG151 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
60084 1999 TT151 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60085 1999 TA152 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
60086 1999 TC152 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60087 1999 TY152 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60088 1999 TR153 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60089 1999 TK154 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60090 1999 TC156 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60091 1999 TG156 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60092 1999 TJ157 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
60093 1999 TR157 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60094 1999 TQ161 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
60095 1999 TX162 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
60096 1999 TG166 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60097 1999 TZ166 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60098 1999 TM170 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60099 1999 TW173 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60100 1999 TV175 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL