Danh sách tiểu hành tinh/59601–59700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59601 1999 JL63 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59602 1999 JW63 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59603 1999 JX63 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59604 1999 JQ64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59605 1999 JZ64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59606 1999 JK65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59607 1999 JV65 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59608 1999 JQ66 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59609 1999 JB67 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59610 1999 JE67 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59611 1999 JY67 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59612 1999 JZ67 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59613 1999 JS68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59614 1999 JR69 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59615 1999 JT69 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59616 1999 JY69 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59617 1999 JM70 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59618 1999 JR70 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59619 1999 JG71 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59620 1999 JY71 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59621 1999 JN72 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59622 1999 JX72 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59623 1999 JE73 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59624 1999 JS73 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59625 1999 JU73 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59626 1999 JA75 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59627 1999 JH76 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59628 1999 JP76 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59629 1999 JV76 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
59630 1999 JK77 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59631 1999 JY77 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59632 1999 JZ77 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
59633 1999 JC78 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
59634 1999 JS79 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59635 1999 JJ80 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59636 1999 JJ81 14/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59637 1999 JF82 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
59638 1999 JH82 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59639 1999 JS83 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59640 1999 JH84 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59641 1999 JS85 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59642 1999 JZ86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59643 1999 JA87 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59644 1999 JS88 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59645 1999 JH89 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59646 1999 JX89 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59647 1999 JY89 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59648 1999 JA90 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59649 1999 JB90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59650 1999 JZ90 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59651 1999 JK91 12/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
59652 1999 JM92 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59653 1999 JZ92 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59654 1999 JB94 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59655 1999 JN94 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59656 1999 JT94 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59657 1999 JC95 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
59658 1999 JE95 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59659 1999 JM95 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59660 1999 JE96 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59661 1999 JG96 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
59662 1999 JN96 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59663 1999 JY96 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
59664 1999 JB97 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59665 1999 JF97 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59666 1999 JH97 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59667 1999 JQ97 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59668 1999 JG98 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
59669 1999 JM99 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
59670 1999 JP99 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59671 1999 JW99 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59672 1999 JG100 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59673 1999 JR100 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59674 1999 JY100 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59675 1999 JC101 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59676 1999 JE101 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
59677 1999 JH101 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59678 1999 JM101 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
59679 1999 JM102 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59680 1999 JW102 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
59681 1999 JC103 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59682 1999 JF103 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59683 1999 JQ104 15/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59684 1999 JB107 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59685 1999 JR108 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59686 1999 JS108 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59687 1999 JU108 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59688 1999 JO110 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59689 1999 JS111 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59690 1999 JD112 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59691 1999 JM113 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59692 1999 JC114 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59693 1999 JA116 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59694 1999 JF116 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59695 1999 JU116 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59696 1999 JW116 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59697 1999 JS117 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59698 1999 JJ118 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59699 1999 JU118 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59700 1999 JX118 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL