Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/59501–59600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59501 1999 JB9 07/05/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
59502 1999 JR9 08/05/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
59503 1999 JU9 08/05/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
59504 1999 JY9 08/05/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
59505 1999 JW10 09/05/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
59506 1999 JD11 09/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
59507 1999 JW12 14/05/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
59508 1999 JP13 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59509 1999 JR13 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59510 1999 JY13 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59511 1999 JP14 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59512 1999 JW14 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59513 1999 JX14 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59514 1999 JY14 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59515 1999 JP15 15/05/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
59516 1999 JX15 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59517 1999 JA16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
59518 1999 JX17 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
59519 1999 JK18 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59520 1999 JY18 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59521 1999 JS20 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59522 1999 JR21 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59523 1999 JM22 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59524 1999 JU22 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59525 1999 JE23 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
59526 1999 JS23 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59527 1999 JE24 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59528 1999 JK24 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59529 1999 JT24 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
59530 1999 JU24 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
59531 1999 JW25 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59532 1999 JD26 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59533 1999 JT26 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59534 1999 JH27 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59535 1999 JQ27 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59536 1999 JP28 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59537 1999 JQ29 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59538 1999 JR29 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59539 1999 JU30 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59540 1999 JC31 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59541 1999 JE31 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59542 1999 JG31 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
59543 1999 JU31 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59544 1999 JH32 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
59545 1999 JZ32 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59546 1999 JV34 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59547 1999 JS35 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59548 1999 JU35 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59549 1999 JE36 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59550 1999 JH37 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59551 1999 JL37 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59552 1999 JM38 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59553 1999 JP40 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59554 1999 JW40 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59555 1999 JE41 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59556 1999 JF41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59557 1999 JH41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59558 1999 JR41 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59559 1999 JD42 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59560 1999 JG42 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59561 1999 JQ42 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59562 1999 JK43 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59563 1999 JO45 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59564 1999 JR46 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59565 1999 JT46 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59566 1999 JU46 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59567 1999 JU47 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59568 1999 JW47 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
59569 1999 JJ48 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59570 1999 JX48 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59571 1999 JY48 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59572 1999 JA49 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59573 1999 JK49 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59574 1999 JE50 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
59575 1999 JB51 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59576 1999 JM51 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59577 1999 JS51 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59578 1999 JA53 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59579 1999 JO53 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
59580 1999 JC54 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59581 1999 JD54 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59582 1999 JE55 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
59583 1999 JM55 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59584 1999 JT55 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59585 1999 JV55 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
59586 1999 JB56 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59587 1999 JJ56 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
59588 1999 JL56 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59589 1999 JU56 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59590 1999 JL57 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59591 1999 JR58 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59592 1999 JW58 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59593 1999 JY58 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59594 1999 JG59 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59595 1999 JK60 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59596 1999 JR60 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
59597 1999 JY60 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59598 1999 JL61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59599 1999 JM62 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59600 1999 JX62 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL