Danh sách tiểu hành tinh/58801–58900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58801 1998 FP105 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
58802 1998 FW106 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
58803 1998 FX109 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
58804 1998 FM110 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
58805 1998 FN113 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
58806 1998 FF117 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
58807 1998 FN127 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
58808 1998 FV127 25/03/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
58809 1998 FX130 22/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
58810 1998 FR136 28/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
58811 1998 FQ145 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
58812 1998 GM 03/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
58813 1998 GP4 02/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
58814 1998 GQ6 02/04/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
58815 1998 GR8 02/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
58816 1998 GU10 02/04/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
58817 1998 GJ11 15/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58818 1998 HE2 20/04/1998 Ondřejov L. Kotková 7,0 km MPC · JPL
58819 1998 HF3 21/04/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 5,3 km MPC · JPL
58820 1998 HN5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
58821 1998 HZ5 21/04/1998 Caussols ODAS 6,8 km MPC · JPL
58822 1998 HO7 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
58823 1998 HR8 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
58824 1998 HY10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
58825 1998 HE11 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
58826 1998 HC15 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
58827 1998 HH15 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
58828 1998 HM15 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
58829 1998 HF19 18/04/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
58830 1998 HE23 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
58831 1998 HN30 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
58832 1998 HU31 22/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58833 1998 HM33 20/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
58834 1998 HN37 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
58835 1998 HG39 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
58836 1998 HA43 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
58837 1998 HQ46 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
58838 1998 HO50 29/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
58839 1998 HZ50 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
58840 1998 HT53 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
58841 1998 HT54 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
58842 1998 HP55 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58843 1998 HB59 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
58844 1998 HV60 21/04/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
58845 1998 HZ60 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
58846 1998 HN63 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
58847 1998 HO68 21/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
58848 1998 HH71 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58849 1998 HZ72 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
58850 1998 HH74 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
58851 1998 HY77 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
58852 1998 HE84 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
58853 1998 HD85 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
58854 1998 HV87 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
58855 1998 HR92 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
58856 1998 HK93 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58857 1998 HP94 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
58858 1998 HU97 21/04/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
58859 1998 HD98 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
58860 1998 HU99 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
58861 1998 HV99 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
58862 1998 HR101 28/04/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
58863 1998 HA102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 8,9 km MPC · JPL
58864 1998 HC109 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
58865 1998 HX109 23/04/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
58866 1998 HP110 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
58867 1998 HV110 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
58868 1998 HK112 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
58869 1998 HA113 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58870 1998 HR113 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
58871 1998 HX114 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
58872 1998 HY117 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
58873 1998 HK118 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
58874 1998 HH119 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
58875 1998 HS119 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
58876 1998 HT121 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
58877 1998 HM124 23/04/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
58878 1998 HK125 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
58879 1998 HO126 28/04/1998 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
58880 1998 HA130 19/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
58881 1998 HZ132 19/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
58882 1998 HF134 19/04/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
58883 1998 HH137 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
58884 1998 HD139 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
58885 1998 HA142 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
58886 1998 HN143 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
58887 1998 HD144 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
58888 1998 HE144 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
58889 1998 HW144 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58890 1998 HS145 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
58891 1998 HT145 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
58892 1998 HP148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
58893 1998 HQ153 24/04/1998 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
58894 1998 HK155 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
58895 1998 JS3 06/05/1998 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
58896 Schlosser 1998 JE4 15/05/1998 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 6,7 km MPC · JPL
58897 1998 KZ 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58898 1998 KH4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
58899 1998 KD7 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
58900 1998 KM7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL