Danh sách tiểu hành tinh/58701–58800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58701 1998 BR42 18/01/1998 Caussols ODAS 12 km MPC · JPL
58702 1998 BX43 25/01/1998 Cima Ekar M. Tombelli, G. Forti 5,2 km MPC · JPL
58703 1998 BH44 23/01/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
58704 1998 BA46 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
58705 1998 BN47 25/01/1998 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
58706 1998 CD 01/02/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
58707 Kyoshi 1998 CS 02/02/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 4,2 km MPC · JPL
58708 1998 CX1 06/02/1998 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
58709 Zenocolò 1998 CT2 14/02/1998 San Marcello L. Tesi, G. Forti 5,5 km MPC · JPL
58710 1998 CH3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
58711 1998 CM3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
58712 1998 CX4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
58713 1998 DS 19/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 3,7 km MPC · JPL
58714 1998 DS2 16/02/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
58715 1998 DK3 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
58716 1998 DU4 22/02/1998 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
58717 1998 DE8 21/02/1998 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
58718 1998 DN9 22/02/1998 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
58719 1998 DY10 17/02/1998 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
58720 1998 DD11 19/02/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 6,1 km MPC · JPL
58721 1998 DX14 22/02/1998 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
58722 1998 DN17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
58723 1998 DU17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
58724 1998 DY17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
58725 1998 DZ18 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
58726 1998 DG19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
58727 1998 DA21 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
58728 1998 DR23 19/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,6 km MPC · JPL
58729 1998 DJ24 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
58730 1998 DR28 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
58731 1998 DE32 21/02/1998 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
58732 1998 DL34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
58733 1998 DH35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
58734 1998 EP 02/03/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
58735 1998 EP2 02/03/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
58736 1998 EO6 01/03/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
58737 1998 EA10 14/03/1998 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
58738 1998 EX10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58739 1998 EZ11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
58740 1998 ES12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
58741 1998 EZ12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
58742 1998 EG13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
58743 1998 EJ13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58744 1998 EN13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
58745 1998 FM3 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
58746 1998 FS3 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
58747 1998 FJ5 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
58748 1998 FB9 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
58749 1998 FG10 24/03/1998 Caussols ODAS 4,3 km MPC · JPL
58750 1998 FY10 25/03/1998 Caussols ODAS 6,3 km MPC · JPL
58751 1998 FZ11 24/03/1998 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
58752 1998 FF12 26/03/1998 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
58753 1998 FO12 20/03/1998 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
58754 1998 FT12 21/03/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
58755 1998 FS14 26/03/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
58756 1998 FR15 28/03/1998 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
58757 1998 FF18 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
58758 1998 FO18 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
58759 1998 FZ18 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
58760 1998 FB21 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
58761 1998 FH24 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
58762 1998 FJ24 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
58763 1998 FR25 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
58764 1998 FE27 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
58765 1998 FZ33 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
58766 1998 FS34 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
58767 1998 FQ39 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
58768 1998 FQ40 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
58769 1998 FS45 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
58770 1998 FM49 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
58771 1998 FP49 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
58772 1998 FB56 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
58773 1998 FE57 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
58774 1998 FA58 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
58775 1998 FR59 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
58776 1998 FG60 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
58777 1998 FN65 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
58778 1998 FS66 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
58779 1998 FA70 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58780 1998 FL70 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58781 1998 FX72 26/03/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
58782 1998 FY72 26/03/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
58783 1998 FN74 21/03/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
58784 1998 FJ75 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
58785 1998 FT77 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
58786 1998 FD78 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58787 1998 FW78 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
58788 1998 FW79 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
58789 1998 FK80 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
58790 1998 FN81 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
58791 1998 FH82 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
58792 1998 FF84 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
58793 1998 FJ84 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
58794 1998 FW84 24/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
58795 1998 FE87 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
58796 1998 FO94 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
58797 1998 FU98 31/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
58798 1998 FU100 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
58799 1998 FG103 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58800 1998 FF104 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL