Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/57701–57800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57701 2001 UT94 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
57702 2001 UV98 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57703 2001 UB109 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57704 2001 UV114 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57705 2001 UA115 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57706 2001 UJ116 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57707 2001 UG118 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57708 2001 UV119 22/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57709 2001 UW119 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57710 2001 UZ120 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57711 2001 UV121 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
57712 2001 UJ123 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57713 2001 UN124 22/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
57714 2001 UY124 22/10/2001 Palomar NEAT 28 km MPC · JPL
57715 2001 UR125 22/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
57716 2001 UY126 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57717 2001 UE127 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57718 2001 UJ127 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57719 2001 UE132 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57720 2001 UM134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57721 2001 UK139 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
57722 2001 UG142 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57723 2001 UO146 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57724 2001 UT148 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57725 2001 UN149 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57726 2001 UV149 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57727 2001 UX149 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57728 2001 UA151 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57729 2001 UB151 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57730 2001 UE151 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57731 2001 UN154 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57732 2001 UE158 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57733 2001 UU158 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57734 2001 UA159 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57735 2001 UQ159 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57736 2001 UW159 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57737 2001 UT160 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57738 2001 UZ160 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57739 2001 UF162 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57740 2001 UK162 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57741 2001 UN162 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57742 2001 UA163 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57743 2001 UB168 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57744 2001 UN170 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57745 2001 UT170 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57746 2001 UN172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
57747 2001 UY183 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57748 2001 UG219 23/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
57749 2001 UD220 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57750 2001 VQ 07/11/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
57751 2001 VB1 06/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57752 2001 VX8 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57753 2001 VL12 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
57754 2001 VW12 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57755 2001 VC13 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57756 2001 VQ16 07/11/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
57757 2001 VT17 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57758 2001 VW20 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57759 2001 VW22 09/11/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
57760 2001 VH23 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
57761 2001 VQ26 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57762 2001 VK27 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57763 2001 VF29 09/11/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
57764 2001 VE30 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57765 2001 VR30 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57766 2001 VC35 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57767 2001 VX37 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57768 2001 VO41 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57769 2001 VH43 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57770 2001 VA45 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
57771 2001 VK48 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57772 2001 VM49 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57773 2001 VG50 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57774 2001 VH50 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57775 2001 VS51 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57776 2001 VD54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57777 2001 VO63 10/11/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
57778 2001 VJ64 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57779 2001 VX73 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57780 2001 VN77 12/11/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
57781 2001 VA79 09/11/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
57782 2001 VN79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
57783 2001 VQ79 09/11/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
57784 2001 VW85 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57785 2001 VY85 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57786 2001 VB87 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57787 2001 VX87 12/11/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
57788 2001 VE88 12/11/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
57789 2001 VW90 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57790 2001 VO92 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57791 2001 VK93 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57792 2001 VQ94 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57793 2001 VZ94 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57794 2001 VK97 15/11/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
57795 2001 VM99 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
57796 2001 VO99 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57797 2001 VX99 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57798 2001 VM101 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57799 2001 VJ102 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57800 2001 VK104 12/11/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL