Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/56801–56900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56801 2000 PF9 06/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 8,0 km MPC · JPL
56802 2000 PZ9 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
56803 2000 PA11 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
56804 2000 PP12 03/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56805 2000 PR12 03/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56806 2000 PM14 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
56807 2000 PR14 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56808 2000 PO15 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56809 2000 PE16 01/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
56810 2000 PU16 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56811 2000 PG19 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56812 2000 PM21 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56813 2000 PN22 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
56814 2000 PD29 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56815 2000 PS29 01/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56816 2000 QQ 21/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
56817 2000 QF1 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
56818 2000 QV3 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56819 2000 QQ5 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56820 2000 QK8 26/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 11 km MPC · JPL
56821 2000 QC11 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56822 2000 QR12 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56823 2000 QZ12 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56824 2000 QA13 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56825 2000 QA14 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56826 2000 QA25 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56827 2000 QB28 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56828 2000 QE28 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
56829 2000 QL28 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
56830 2000 QT29 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
56831 2000 QZ30 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
56832 2000 QM31 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
56833 2000 QN33 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
56834 2000 QO35 28/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
56835 2000 QM36 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
56836 2000 QK39 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56837 2000 QX39 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56838 2000 QK40 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
56839 2000 QM40 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
56840 2000 QW41 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56841 2000 QS42 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56842 2000 QJ44 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56843 2000 QK45 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56844 2000 QP45 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56845 2000 QL50 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56846 2000 QF53 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56847 2000 QB59 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56848 2000 QC59 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56849 2000 QH61 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56850 2000 QT61 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56851 2000 QU64 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56852 2000 QP65 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56853 2000 QQ67 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
56854 2000 QL71 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
56855 2000 QJ73 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
56856 2000 QM73 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
56857 2000 QS75 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
56858 2000 QZ77 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56859 2000 QA82 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
56860 2000 QP85 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56861 2000 QW86 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56862 2000 QS90 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
56863 2000 QZ90 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56864 2000 QG91 25/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56865 2000 QY91 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
56866 2000 QN94 26/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56867 2000 QL97 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56868 2000 QT101 28/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
56869 2000 QS102 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56870 2000 QL104 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56871 2000 QB108 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56872 2000 QD109 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56873 2000 QG110 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56874 2000 QX110 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
56875 2000 QE111 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
56876 2000 QN111 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56877 2000 QA113 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56878 2000 QT115 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56879 2000 QW118 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
56880 2000 QS120 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
56881 2000 QE122 25/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56882 2000 QT122 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56883 2000 QH125 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
56884 2000 QK125 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
56885 2000 QP127 24/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56886 2000 QG131 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56887 2000 QZ131 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56888 2000 QG134 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56889 2000 QC137 29/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
56890 2000 QM137 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56891 2000 QH139 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56892 2000 QB142 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56893 2000 QD145 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
56894 2000 QP145 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
56895 2000 QS149 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56896 2000 QN155 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56897 2000 QC158 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
56898 2000 QH158 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56899 2000 QO158 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56900 2000 QR161 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL