Danh sách tiểu hành tinh/57601–57700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57601 2001 TY96 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
57602 2001 TA102 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57603 2001 TM102 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57604 2001 TF105 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57605 2001 TA106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57606 2001 TU110 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57607 2001 TZ110 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57608 2001 TY114 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57609 2001 TD116 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57610 2001 TK116 14/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
57611 2001 TM116 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57612 2001 TY116 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
57613 2001 TC124 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
57614 2001 TY125 12/10/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
57615 2001 TJ133 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
57616 2001 TV137 14/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
57617 2001 TV139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
57618 2001 TN142 10/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
57619 2001 TJ147 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
57620 2001 TV147 10/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
57621 2001 TN151 10/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
57622 2001 TY151 10/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
57623 2001 TB153 10/10/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
57624 2001 TZ157 10/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
57625 2001 TJ158 10/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
57626 2001 TE165 15/10/2001 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
57627 2001 TO168 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57628 2001 TR168 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57629 2001 TY168 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57630 2001 TY171 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
57631 2001 TK179 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57632 2001 TB182 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57633 2001 TJ182 14/10/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
57634 2001 TR182 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
57635 2001 TF183 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57636 2001 TT187 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57637 2001 TH189 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57638 2001 TL190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57639 2001 TO190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57640 2001 TC191 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57641 2001 TW191 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
57642 2001 TH196 14/10/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
57643 2001 TV199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57644 2001 TV201 11/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
57645 2001 TK202 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57646 2001 TO202 11/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
57647 2001 TL203 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57648 2001 TM203 11/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
57649 2001 TG210 13/10/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
57650 2001 TH217 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57651 2001 TQ218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
57652 2001 TR224 14/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
57653 2001 TE226 14/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
57654 2001 TL226 14/10/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
57655 2001 TU228 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
57656 2001 TG229 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57657 2001 TF230 15/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
57658 Nilrem 2001 UJ1 17/10/2001 Vicques M. Ory 4,0 km MPC · JPL
57659 2001 UP4 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
57660 2001 UY6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
57661 2001 UQ12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
57662 2001 UJ13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
57663 2001 UA15 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
57664 2001 UY17 26/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
57665 2001 UL24 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57666 2001 UW24 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
57667 2001 UN25 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57668 2001 UM27 18/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
57669 2001 UO29 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57670 2001 UB30 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
57671 2001 UN31 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57672 2001 UA33 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57673 2001 UY33 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57674 2001 UD35 16/10/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
57675 2001 UG36 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57676 2001 UR36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57677 2001 UT41 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57678 2001 UL44 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
57679 2001 UD46 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57680 2001 UW47 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57681 2001 UJ48 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57682 2001 UO48 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57683 2001 UK53 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
57684 2001 UG58 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57685 2001 UK58 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
57686 2001 UL65 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57687 2001 UL66 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
57688 2001 UH73 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
57689 2001 UM73 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57690 2001 UA74 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57691 2001 UH74 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57692 2001 UG75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57693 2001 UD76 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57694 2001 UU76 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57695 2001 UK77 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
57696 2001 UH83 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57697 2001 UJ83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57698 2001 UC86 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
57699 2001 US88 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
57700 2001 US93 19/10/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL