Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/57401–57500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57401 2001 RB93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
57402 2001 RR94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
57403 2001 RG95 12/09/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
57404 2001 RG101 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57405 2001 RS109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57406 2001 RT110 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57407 2001 RB112 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57408 2001 RC115 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57409 2001 RT120 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57410 2001 RD126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57411 2001 RC128 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57412 2001 RP150 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57413 2001 SE 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
57414 2001 SJ 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,2 km MPC · JPL
57415 2001 SD1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
57416 2001 SL1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
57417 2001 ST1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
57418 2001 SE4 18/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
57419 2001 SJ5 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57420 2001 SE7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
57421 2001 SY8 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,4 km MPC · JPL
57422 2001 SR9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
57423 2001 SW20 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57424 Caelumnoctu 2001 SP22 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
57425 2001 SR22 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
57426 2001 SW26 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57427 2001 SD28 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57428 2001 SW31 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57429 2001 SX33 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57430 2001 SJ38 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57431 2001 SB39 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57432 2001 SM40 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57433 2001 SE42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57434 2001 SH46 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57435 2001 SQ47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57436 2001 SA50 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57437 2001 SB52 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57438 2001 SM52 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57439 2001 SJ53 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57440 2001 SR53 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57441 2001 SW53 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57442 2001 SF54 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
57443 2001 SM54 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57444 2001 SM55 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57445 2001 SE56 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57446 2001 SM56 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57447 2001 SQ58 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57448 2001 SV58 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
57449 2001 SA65 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
57450 2001 SU69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57451 2001 SV69 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57452 2001 SX69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57453 2001 SL70 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57454 2001 SZ70 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57455 2001 SJ71 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57456 2001 SK71 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57457 2001 SC72 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
57458 2001 SX73 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
57459 2001 SC74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
57460 2001 SA75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
57461 2001 SY75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
57462 2001 SZ75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
57463 2001 SB76 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
57464 2001 SY93 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57465 2001 SH108 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57466 2001 SU108 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57467 2001 SZ108 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
57468 2001 SF111 20/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
57469 2001 SA115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
57470 2001 ST115 19/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
57471 Mariemarsina 2001 SZ115 22/09/2001 Farpoint G. Hug 7,7 km MPC · JPL
57472 2001 SO124 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57473 2001 SE127 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57474 2001 SL129 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57475 2001 SO132 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57476 2001 SB134 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57477 2001 SU151 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57478 2001 SW151 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57479 2001 SD153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57480 2001 SO153 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57481 2001 ST153 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
57482 2001 SH154 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57483 2001 SU155 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57484 2001 ST159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57485 2001 SN161 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57486 2001 SH163 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57487 2001 SN163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57488 2001 ST163 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57489 2001 SN173 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57490 2001 ST175 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57491 2001 SY176 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57492 2001 SR179 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57493 2001 SR185 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57494 2001 SM199 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57495 2001 SS211 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57496 2001 SB234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57497 2001 SP235 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57498 2001 SE239 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57499 2001 SX239 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57500 2001 SM244 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL