Danh sách tiểu hành tinh/57301–57400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57301 2001 QY197 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57302 2001 QE198 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
57303 2001 QL198 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
57304 2001 QV198 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
57305 2001 QJ199 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
57306 2001 QB200 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57307 2001 QS200 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
57308 2001 QL201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
57309 2001 QT206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
57310 2001 QE211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57311 2001 QR214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57312 2001 QM216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
57313 2001 QM220 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
57314 2001 QK226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
57315 2001 QC233 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57316 2001 QD233 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
57317 2001 QF235 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57318 2001 QT237 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57319 2001 QX237 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57320 2001 QN239 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57321 2001 QV239 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
57322 2001 QX239 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57323 2001 QN240 24/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
57324 2001 QX240 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57325 2001 QS241 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57326 2001 QY241 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57327 2001 QY242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57328 2001 QC243 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57329 2001 QE245 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57330 2001 QR245 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57331 2001 QU245 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57332 2001 QL246 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57333 2001 QX246 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
57334 2001 QH252 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57335 2001 QY254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
57336 2001 QN256 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57337 2001 QD257 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57338 2001 QT259 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57339 2001 QG260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57340 2001 QF262 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57341 2001 QR263 25/08/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
57342 2001 QJ264 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57343 2001 QH269 20/08/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
57344 2001 QN269 20/08/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
57345 2001 QG275 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57346 2001 QV277 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57347 2001 QQ279 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
57348 2001 QW281 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
57349 2001 QC282 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57350 2001 QU285 23/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
57351 2001 QC287 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57352 2001 QP287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57353 2001 QM288 17/08/2001 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
57354 2001 QB292 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57355 2001 QJ292 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57356 2001 QG293 26/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57357 2001 QZ296 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57358 2001 QB297 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57359 Robcrawford 2001 RC 01/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
57360 2001 RJ4 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57361 2001 RE17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
57362 2001 RO20 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57363 2001 RD25 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57364 2001 RU27 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57365 2001 RJ33 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57366 2001 RA35 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57367 2001 RM43 13/09/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 6,5 km MPC · JPL
57368 2001 RP44 12/09/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
57369 2001 RK45 14/09/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
57370 2001 RO45 14/09/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
57371 2001 RB48 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
57372 2001 RK48 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
57373 2001 RX52 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57374 2001 RZ52 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57375 2001 RK53 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57376 2001 RK64 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
57377 2001 RS64 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57378 2001 RD66 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57379 2001 RS66 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57380 2001 RY66 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57381 2001 RL68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57382 2001 RS68 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57383 2001 RP70 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
57384 2001 RR70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57385 2001 RU70 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
57386 2001 RX71 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
57387 2001 RG72 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57388 2001 RQ72 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57389 2001 RV75 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57390 2001 RT76 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57391 2001 RB77 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
57392 2001 RW77 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57393 2001 RS78 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57394 2001 RD84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57395 2001 RX84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
57396 2001 RS86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
57397 2001 RU86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
57398 2001 RN87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57399 2001 RL89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
57400 2001 RR90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL