Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/57201–57300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57201 2001 QL52 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57202 2001 QJ53 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57203 2001 QC54 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57204 2001 QD54 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57205 2001 QM55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57206 2001 QS56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57207 2001 QY56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57208 2001 QB57 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57209 2001 QV58 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
57210 2001 QK59 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57211 2001 QL60 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57212 2001 QM60 18/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57213 2001 QO60 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57214 2001 QC63 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
57215 2001 QA65 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57216 2001 QD65 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57217 2001 QJ66 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57218 2001 QY69 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57219 2001 QY71 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 5,1 km MPC · JPL
57220 2001 QG72 21/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
57221 2001 QN74 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57222 2001 QW74 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57223 2001 QZ74 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
57224 2001 QF75 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57225 2001 QG75 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57226 2001 QN75 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
57227 2001 QR75 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57228 2001 QY75 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57229 2001 QF76 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
57230 2001 QK77 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57231 2001 QS77 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
57232 2001 QD78 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57233 2001 QU79 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57234 2001 QV79 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57235 2001 QD80 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57236 2001 QG80 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
57237 2001 QL80 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57238 2001 QW80 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57239 2001 QD81 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57240 2001 QB83 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57241 2001 QC83 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57242 2001 QK83 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57243 2001 QH84 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57244 2001 QK84 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57245 2001 QQ84 18/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
57246 2001 QW84 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57247 2001 QD86 18/08/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
57248 2001 QT91 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57249 2001 QW93 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
57250 2001 QQ94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
57251 2001 QO96 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57252 2001 QS96 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57253 2001 QT99 19/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
57254 2001 QO103 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57255 2001 QR103 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57256 2001 QF104 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57257 2001 QG104 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57258 2001 QX104 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57259 2001 QO105 23/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
57260 2001 QE106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
57261 2001 QO106 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
57262 2001 QS106 21/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57263 2001 QM109 20/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
57264 2001 QP113 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,3 km MPC · JPL
57265 2001 QR119 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57266 2001 QM121 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57267 2001 QE122 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57268 2001 QP123 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57269 2001 QJ131 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57270 2001 QT134 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57271 2001 QC137 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57272 2001 QE137 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
57273 2001 QR137 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57274 2001 QQ138 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57275 2001 QE139 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57276 2001 QP139 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
57277 2001 QV139 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57278 2001 QZ140 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57279 2001 QU147 20/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
57280 2001 QO148 20/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
57281 2001 QP148 20/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
57282 2001 QX155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57283 2001 QZ156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
57284 2001 QB157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
57285 2001 QR158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
57286 2001 QQ159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
57287 2001 QC163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
57288 2001 QZ163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 12 km MPC · JPL
57289 2001 QP165 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
57290 2001 QM169 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
57291 2001 QQ172 25/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
57292 2001 QV174 21/08/2001 Oakley C. Wolfe 9,2 km MPC · JPL
57293 2001 QY178 27/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
57294 2001 QC179 27/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
57295 2001 QX181 28/08/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
57296 2001 QE186 21/08/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
57297 2001 QB188 21/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
57298 2001 QE193 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57299 2001 QM194 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57300 2001 QP196 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL