Danh sách tiểu hành tinh/56201–56300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56201 1999 GD17 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56202 1999 GA19 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56203 1999 GU20 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56204 1999 GQ22 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56205 1999 GX23 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56206 1999 GU34 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56207 1999 GU35 07/04/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56208 1999 GY35 07/04/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
56209 1999 GB37 10/04/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56210 1999 GX41 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56211 1999 GG43 12/04/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
56212 1999 GJ45 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56213 1999 GW50 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
56214 1999 GC61 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56215 1999 HH 17/04/1999 Prescott P. G. Comba 5,5 km MPC · JPL
56216 1999 HJ2 19/04/1999 Majorca Á. López J., R. Pacheco 3,3 km MPC · JPL
56217 1999 HH3 25/04/1999 Gekko T. Kagawa 4,4 km MPC · JPL
56218 1999 HP4 26/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 3,2 km MPC · JPL
56219 1999 HP6 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
56220 1999 HC11 17/04/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56221 1999 JK7 08/05/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
56222 1999 JF9 07/05/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
56223 1999 JP10 08/05/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
56224 1999 JE12 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56225 1999 JL19 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56226 1999 JQ23 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56227 1999 JT23 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56228 1999 JX24 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56229 1999 JY27 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56230 1999 JJ28 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56231 1999 JZ30 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
56232 1999 JM31 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56233 1999 JK42 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56234 1999 JL42 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56235 1999 JX43 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
56236 1999 JP44 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56237 1999 JB45 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56238 1999 JA46 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56239 1999 JO46 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56240 1999 JV51 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56241 1999 JU53 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56242 1999 JZ55 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56243 1999 JZ60 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
56244 1999 JH62 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56245 1999 JZ69 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56246 1999 JK72 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56247 1999 JZ72 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56248 1999 JQ74 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56249 1999 JS74 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
56250 1999 JE76 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56251 1999 JR77 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56252 1999 JF78 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56253 1999 JH79 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
56254 1999 JO81 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56255 1999 JV81 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
56256 1999 JO82 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56257 1999 JZ82 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
56258 1999 JH83 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
56259 1999 JY86 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56260 1999 JL87 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56261 1999 JT87 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56262 1999 JE89 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56263 1999 JF95 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
56264 1999 JV95 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56265 1999 JD96 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56266 1999 JJ97 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56267 1999 JW97 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56268 1999 JN98 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56269 1999 JB100 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
56270 1999 JD100 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56271 1999 JK102 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56272 1999 JS103 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
56273 1999 JZ103 14/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
56274 1999 JM104 15/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56275 1999 JK117 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
56276 1999 JY123 14/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56277 1999 JU129 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56278 1999 KB 16/05/1999 Woomera F. B. Zoltowski 5,9 km MPC · JPL
56279 1999 KD1 17/05/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
56280 Asemo 1999 KS5 22/05/1999 Oaxaca J. M. Roe 4,1 km MPC · JPL
56281 1999 KQ7 18/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
56282 1999 KU13 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56283 1999 LU1 04/06/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56284 1999 LA2 05/06/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,4 km MPC · JPL
56285 1999 LJ3 06/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
56286 1999 LG9 08/06/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56287 1999 LM10 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56288 1999 LS11 09/06/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56289 1999 LM26 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56290 1999 LX32 08/06/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
56291 1999 NG3 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56292 1999 NK40 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56293 1999 NH44 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56294 1999 NF47 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
56295 1999 NB54 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
56296 1999 RU39 07/09/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
56297 1999 RT42 12/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 13 km MPC · JPL
56298 1999 RO46 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
56299 1999 RT47 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56300 1999 RB60 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL