Danh sách tiểu hành tinh/56501–56600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56501 2000 GG153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
56502 2000 GY158 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56503 2000 GR159 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56504 2000 GT166 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56505 2000 GV171 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56506 2000 GH174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
56507 2000 GU178 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
56508 2000 HG6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
56509 2000 HB7 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
56510 2000 HT8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56511 2000 HE11 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56512 2000 HH11 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56513 2000 HY12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56514 2000 HM18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
56515 2000 HD20 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
56516 2000 HE20 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
56517 2000 HU20 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56518 2000 HZ20 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56519 2000 HB21 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56520 2000 HO21 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56521 2000 HE22 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56522 2000 HT24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
56523 2000 HX25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
56524 2000 HT27 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56525 2000 HY31 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
56526 2000 HP35 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56527 2000 HF36 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56528 2000 HF44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
56529 2000 HY44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
56530 2000 HK45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
56531 2000 HF48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56532 2000 HB50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56533 2000 HY50 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
56534 2000 HH52 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56535 2000 HT52 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56536 2000 HO53 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56537 2000 HQ53 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56538 2000 HF54 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56539 2000 HT58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
56540 2000 HC61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56541 2000 HR61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
56542 2000 HJ63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
56543 2000 HT64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
56544 2000 HB65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56545 2000 HK65 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
56546 2000 HF66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56547 2000 HQ69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56548 2000 HZ74 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56549 2000 HZ75 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
56550 2000 HZ77 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56551 2000 HJ78 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56552 2000 HL78 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56553 2000 HL79 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56554 2000 HF85 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
56555 2000 HL85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
56556 2000 HF88 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56557 2000 HX91 30/04/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
56558 2000 HK100 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
56559 2000 JN3 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56560 2000 JW6 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56561 Jaimenomen 2000 JG7 05/05/2000 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 2,3 km MPC · JPL
56562 2000 JN7 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
56563 2000 JS8 06/05/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
56564 2000 JY10 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56565 2000 JY12 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56566 2000 JE14 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56567 2000 JQ14 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56568 2000 JN15 09/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
56569 2000 JL17 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56570 2000 JA21 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56571 2000 JD22 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56572 2000 JZ23 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
56573 2000 JD24 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56574 2000 JK24 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56575 2000 JX24 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56576 2000 JB25 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56577 2000 JE26 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56578 2000 JJ26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56579 2000 JB27 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56580 2000 JG27 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56581 2000 JT27 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56582 2000 JW27 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56583 2000 JH28 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56584 2000 JQ29 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56585 2000 JZ29 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56586 2000 JK31 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56587 2000 JL31 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56588 2000 JS32 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56589 2000 JH33 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56590 2000 JY35 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56591 2000 JP37 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56592 2000 JF38 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
56593 2000 JS38 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56594 2000 JL40 11/05/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
56595 2000 JX40 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56596 2000 JG43 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56597 2000 JO44 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56598 2000 JY46 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56599 2000 JW48 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56600 2000 JK50 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL