Danh sách tiểu hành tinh/55601–55700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55601 2002 RC110 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55602 2002 RT116 07/09/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55603 2002 RE117 07/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,3 km MPC · JPL
55604 2002 RS135 10/09/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
55605 2002 RW139 10/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
55606 2002 RN154 10/09/2002 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
55607 2002 RV183 11/09/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
55608 2002 SO1 26/09/2002 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
55609 2002 SC9 27/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
55610 2002 SO40 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
55611 2002 SR50 30/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
55612 2002 TW49 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55613 2002 TY49 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55614 2002 TJ59 04/10/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 11 km MPC · JPL
55615 2002 TL65 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
55616 2002 TA78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
55617 2002 TF79 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
55618 2002 TB81 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55619 2002 TM108 01/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55620 2002 TK121 03/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
55621 2002 TQ138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
55622 2002 TY143 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55623 2002 TZ158 05/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
55624 2002 TE196 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55625 2002 TF196 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55626 2002 TN206 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55627 2002 TW232 06/10/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
55628 2002 TN249 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55629 2002 TJ251 07/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
55630 2002 TD261 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55631 2002 TX281 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
55632 2002 TR282 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55633 2002 TU283 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55634 2002 TH284 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
55635 2002 TK284 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55636 2002 TX300 15/10/2002 Palomar NEAT 926 km MPC · JPL
55637 2002 UX25 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 806 km MPC · JPL
55638 2002 VE95 14/11/2002 Palomar NEAT 386 km MPC · JPL
55639 2070 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
55640 2114 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
55641 2125 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
55642 2138 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
55643 2179 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
55644 2582 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
55645 2625 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
55646 2637 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
55647 2676 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
55648 2786 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
55649 3023 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
55650 3536 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
55651 4043 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
55652 4048 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
55653 4088 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
55654 4093 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
55655 4101 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
55656 4708 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
55657 4905 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
55658 6061 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
55659 6110 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
55660 6119 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
55661 6184 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
55662 6224 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
55663 6247 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
55664 6281 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
55665 6527 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
55666 6631 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
55667 6691 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
55668 6722 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
55669 6810 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
55670 9581 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
55671 9587 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
55672 1049 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
55673 1150 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
55674 2112 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
55675 2316 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
55676 Klythios 3034 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
55677 3201 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
55678 Lampos 3291 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
55679 4230 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
55680 4289 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
55681 1143 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
55682 1303 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
55683 1361 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
55684 1510 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
55685 2030 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
55686 2041 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
55687 2049 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
55688 2053 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
55689 2237 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
55690 2696 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
55691 3028 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
55692 3118 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
55693 4149 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
55694 4199 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
55695 4225 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
55696 4227 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
55697 4233 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
55698 4301 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
55699 5396 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
55700 1092 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL