Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/55301–55400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55301 2001 SR46 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55302 2001 SC48 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
55303 2001 SB51 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55304 2001 SM51 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55305 2001 SE53 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55306 2001 SP53 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
55307 2001 SO56 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
55308 2001 SW56 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55309 2001 SN58 17/09/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
55310 2001 SY58 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55311 2001 SR59 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55312 2001 SK60 17/09/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
55313 2001 SS63 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55314 2001 SC64 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55315 2001 SJ65 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55316 2001 SQ66 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
55317 2001 SF67 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55318 2001 SR71 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55319 Takanashi 2001 SK73 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,0 km MPC · JPL
55320 Busler 2001 SL73 19/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,4 km MPC · JPL
55321 2001 SC78 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
55322 2001 SH82 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55323 2001 SN94 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55324 2001 SH106 20/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
55325 2001 SL106 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55326 2001 SR107 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55327 2001 SD109 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
55328 2001 SJ110 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
55329 2001 SQ111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55330 2001 SD114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
55331 Putzi 2001 SY115 21/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 11 km MPC · JPL
55332 2001 SR117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55333 2001 SZ117 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55334 2001 SU120 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
55335 2001 SO123 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
55336 2001 SS123 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55337 2001 SL124 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55338 2001 SK125 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
55339 2001 SO125 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55340 2001 ST125 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55341 2001 SK128 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55342 2001 SX128 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55343 2001 SU135 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55344 2001 SH138 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55345 2001 SL138 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55346 2001 SS139 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
55347 2001 SH142 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
55348 2001 SV144 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
55349 2001 SF147 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55350 2001 SK147 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55351 2001 ST147 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
55352 2001 SD150 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55353 2001 SW152 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55354 2001 SQ154 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55355 2001 SD155 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
55356 2001 SY157 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
55357 2001 SY160 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55358 2001 SP161 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55359 2001 SV171 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55360 2001 SK173 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55361 2001 SN176 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55362 2001 SM178 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55363 2001 SZ178 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55364 2001 ST180 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55365 2001 ST181 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55366 2001 SA184 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55367 2001 SX208 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55368 2001 SJ218 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55369 2001 SX224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55370 2001 SG232 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55371 2001 SP239 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
55372 2001 SZ239 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
55373 2001 SE240 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55374 2001 SE244 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55375 2001 SW247 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
55376 2001 SM250 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55377 2001 SV254 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
55378 2001 SA255 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55379 2001 SW255 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
55380 2001 SB264 24/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
55381 Lautakwah 2001 SX264 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,4 km MPC · JPL
55382 Kootinlok 2001 SS265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
55383 Cheungkwokwing 2001 SX266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
55384 Muiyimfong 2001 SQ267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
55385 2001 SJ271 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55386 2001 SY271 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
55387 2001 SD272 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
55388 2001 SN276 21/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
55389 2001 SX276 21/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
55390 2001 SY276 21/09/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
55391 2001 ST277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
55392 2001 SA280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
55393 2001 SB280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
55394 2001 SN280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
55395 2001 SY285 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,8 km MPC · JPL
55396 2001 SZ287 27/09/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
55397 Hackman 2001 SY288 22/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,8 km MPC · JPL
55398 2001 SX289 29/09/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
55399 2001 SQ291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
55400 2001 SB315 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL