Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/55101–55200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55101 2001 QW137 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
55102 2001 QX137 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55103 2001 QE138 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55104 2001 QU138 22/08/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
55105 2001 QN139 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55106 2001 QR141 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55107 2001 QS141 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
55108 Beamueller 2001 QU142 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,7 km MPC · JPL
55109 2001 QL145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
55110 2001 QF146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
55111 2001 QD152 26/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
55112 Mariangela 2001 QQ153 28/08/2001 Piera J. Guarro i Fló 5,6 km MPC · JPL
55113 2001 QD158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
55114 2001 QD160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
55115 2001 QQ162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
55116 2001 QU165 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
55117 2001 QW165 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
55118 2001 QC166 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
55119 2001 QM167 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
55120 2001 QP168 25/08/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
55121 2001 QU168 26/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
55122 2001 QW169 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55123 2001 QL170 23/08/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
55124 2001 QU170 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55125 2001 QD173 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55126 2001 QQ174 27/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55127 2001 QZ174 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
55128 2001 QH177 21/08/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
55129 2001 QZ177 26/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
55130 2001 QR179 25/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
55131 2001 QY180 29/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
55132 2001 QB182 30/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
55133 2001 QL182 29/08/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
55134 2001 QM183 25/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 8,3 km MPC · JPL
55135 2001 QP183 28/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
55136 2001 QD185 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
55137 2001 QK185 21/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
55138 2001 QL185 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55139 2001 QQ190 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55140 2001 QC193 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55141 2001 QP193 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55142 2001 QD194 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
55143 2001 QS195 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55144 2001 QK198 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
55145 2001 QE199 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55146 2001 QO199 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55147 2001 QT199 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
55148 2001 QE200 22/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
55149 2001 QD202 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
55150 2001 QQ202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
55151 2001 QE214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
55152 2001 QN218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
55153 2001 QZ218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
55154 2001 QD220 23/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55155 2001 QV220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
55156 2001 QX222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
55157 2001 QV227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
55158 2001 QS230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
55159 2001 QW234 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
55160 2001 QT236 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
55161 2001 QB238 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
55162 2001 QT238 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55163 2001 QV238 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55164 2001 QU239 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55165 2001 QC242 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55166 2001 QV243 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55167 2001 QY243 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55168 2001 QK250 24/08/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
55169 2001 QQ252 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55170 2001 QU255 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
55171 2001 QO256 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55172 2001 QY257 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55173 2001 QZ257 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55174 2001 QW258 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55175 2001 QN261 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55176 2001 QD262 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55177 2001 QM263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
55178 2001 QF265 26/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55179 2001 QT276 19/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
55180 2001 QW279 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55181 2001 QD280 19/08/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
55182 2001 QB282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
55183 2001 QK284 18/08/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
55184 2001 QX286 17/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
55185 2001 QB287 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
55186 2001 QQ289 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55187 2001 QX290 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55188 2001 QF292 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
55189 2001 QW294 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55190 2001 QC297 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55191 2001 QG297 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
55192 2001 RN2 08/09/2001 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
55193 2001 RH4 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55194 2001 RP11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
55195 2001 RC13 09/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55196 Marchini 2001 RM16 11/09/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 11 km MPC · JPL
55197 2001 RN17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,5 km MPC · JPL
55198 2001 RV18 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55199 2001 RG19 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
55200 2001 RO19 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL