Danh sách tiểu hành tinh/54101–54200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54101 2000 HM5 28/04/2000 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
54102 2000 HN5 28/04/2000 Prescott P. G. Comba 6,9 km MPC · JPL
54103 2000 HX6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
54104 2000 HN7 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54105 2000 HZ7 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54106 2000 HX8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54107 2000 HM9 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54108 2000 HU9 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
54109 2000 HD10 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
54110 2000 HA11 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54111 2000 HP11 30/04/2000 Farpoint Farpoint Obs. 3,7 km MPC · JPL
54112 2000 HB12 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
54113 2000 HP12 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54114 2000 HZ12 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
54115 2000 HX15 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54116 2000 HT16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
54117 2000 HB20 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
54118 2000 HK21 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54119 2000 HW21 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54120 2000 HM24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
54121 2000 HP24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
54122 2000 HO26 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54123 2000 HZ26 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
54124 2000 HK27 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
54125 2000 HL27 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54126 2000 HK29 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54127 2000 HN29 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54128 2000 HW30 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
54129 2000 HY30 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54130 2000 HE31 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
54131 2000 HM31 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54132 2000 HB32 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54133 2000 HU32 29/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
54134 2000 HK34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
54135 2000 HU34 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
54136 2000 HG35 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54137 2000 HA36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54138 2000 HC36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
54139 2000 HZ36 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54140 2000 HB37 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54141 2000 HF37 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54142 2000 HL39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
54143 2000 HO39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
54144 2000 HG40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
54145 2000 HN40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
54146 2000 HY40 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54147 2000 HN41 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54148 2000 HS41 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
54149 2000 HU42 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54150 2000 HF43 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54151 2000 HO45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
54152 2000 HX45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
54153 2000 HN46 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
54154 2000 HQ46 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54155 2000 HR46 29/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
54156 2000 HK47 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54157 2000 HG48 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54158 2000 HY48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
54159 2000 HJ49 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54160 2000 HH51 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54161 2000 HO51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54162 2000 HF53 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54163 2000 HE54 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54164 2000 HH54 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54165 2000 HO54 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54166 2000 HV54 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54167 2000 HZ54 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
54168 2000 HX56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
54169 2000 HF57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54170 2000 HK57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
54171 2000 HP57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
54172 2000 HF58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
54173 2000 HS58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54174 2000 HD59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
54175 2000 HB60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
54176 2000 HO61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
54177 2000 HX61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
54178 2000 HY61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
54179 2000 HO62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
54180 2000 HT63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
54181 2000 HR65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
54182 Galsarid 2000 HA66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
54183 2000 HN66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
54184 2000 HJ67 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
54185 2000 HC68 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54186 2000 HG68 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54187 2000 HR74 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
54188 2000 HB75 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54189 2000 HQ75 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
54190 2000 HT75 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
54191 2000 HE76 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54192 2000 HH76 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54193 2000 HN76 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54194 2000 HV76 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
54195 2000 HW77 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54196 2000 HH78 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54197 2000 HM78 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54198 2000 HJ79 28/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
54199 2000 HP79 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54200 2000 HK80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL