Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/54701–54800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54701 2001 FY150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
54702 2001 FO159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
54703 2001 FE160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
54704 2001 FC172 24/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
54705 2001 GW3 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
54706 2001 HG1 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54707 2001 HL6 18/04/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54708 2001 HH18 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
54709 2001 HS20 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54710 2001 HT20 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54711 2001 HJ23 21/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
54712 2001 HD30 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54713 2001 HK37 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54714 2001 HB38 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
54715 2001 HM44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
54716 2001 HK48 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54717 2001 HQ60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
54718 2001 HB61 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54719 2001 HS67 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
54720 Kentstevens 2001 JY2 15/05/2001 Badlands R. Dyvig 1,6 km MPC · JPL
54721 2001 JX3 15/05/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
54722 2001 JD10 15/05/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
54723 2001 KW1 16/05/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
54724 2001 KM4 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54725 2001 KT5 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54726 2001 KU9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54727 2001 KO10 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54728 2001 KP11 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54729 2001 KQ13 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
54730 2001 KR13 18/05/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
54731 2001 KJ15 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54732 2001 KH19 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54733 2001 KP19 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
54734 2001 KF20 23/05/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
54735 2001 KW24 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54736 2001 KC26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54737 2001 KM27 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54738 2001 KZ27 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54739 2001 KC31 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
54740 2001 KN31 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54741 2001 KT31 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54742 2001 KS34 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54743 2001 KQ36 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54744 2001 KK37 21/05/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54745 2001 KS38 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
54746 2001 KE39 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54747 2001 KB42 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
54748 2001 KO44 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54749 2001 KR45 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54750 2001 KW45 22/05/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
54751 2001 KO46 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54752 2001 KL48 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54753 2001 KZ48 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54754 2001 KJ56 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54755 2001 KZ56 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54756 2001 KJ58 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
54757 2001 KY58 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54758 2001 KP59 26/05/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
54759 2001 KA60 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
54760 2001 KD60 26/05/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
54761 2001 KJ66 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54762 2001 KL73 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
54763 2001 KQ75 29/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54764 2001 LB4 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54765 2001 LB5 15/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
54766 2001 LT5 14/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
54767 2001 LW6 15/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
54768 2001 LA8 15/06/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
54769 2001 LJ8 15/06/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
54770 2001 LS10 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54771 2001 LJ12 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54772 2001 LN12 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54773 2001 LP12 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54774 2001 LY14 15/06/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
54775 2001 LK16 14/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
54776 2001 LL16 14/06/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
54777 2001 LF17 15/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
54778 2001 LP17 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54779 2001 LS17 15/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
54780 2001 LW18 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54781 2001 LA19 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54782 2001 LJ19 15/06/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
54783 2001 MM1 17/06/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
54784 2001 MW3 16/06/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54785 2001 MZ3 16/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54786 2001 MJ4 16/06/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
54787 2001 MO5 16/06/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
54788 2001 MZ6 20/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54789 2001 MZ7 21/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54790 2001 MT8 16/06/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
54791 2001 ME9 21/06/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
54792 2001 MJ9 21/06/2001 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
54793 2001 MD10 24/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
54794 2001 MN10 20/06/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
54795 2001 MV10 21/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
54796 2001 MW10 21/06/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
54797 2001 MR12 22/06/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
54798 2001 ME14 23/06/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
54799 2001 MR14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
54800 2001 MC15 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL