Danh sách tiểu hành tinh/53501–53600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53501 2000 AC95 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53502 2000 AG97 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53503 2000 AH98 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53504 2000 AN98 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53505 2000 AL112 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53506 2000 AU119 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53507 2000 AX120 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53508 2000 AO122 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53509 2000 AT122 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53510 2000 AJ126 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53511 2000 AV126 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53512 2000 AZ127 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
53513 2000 AB136 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
53514 2000 AS136 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53515 2000 AT136 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53516 2000 AV136 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
53517 2000 AK137 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
53518 2000 AR137 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53519 2000 AQ142 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53520 2000 AQ144 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53521 2000 AZ144 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53522 2000 AE146 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53523 2000 AC153 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53524 2000 AN153 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
53525 2000 AN161 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53526 2000 AJ162 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53527 2000 AM164 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53528 2000 AW177 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53529 2000 AN198 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53530 2000 AV200 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53531 2000 AD212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
53532 2000 AJ212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
53533 2000 AA216 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
53534 2000 AM233 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53535 2000 AH237 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53536 2000 AE239 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53537 Zhangyun 2000 AZ239 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
53538 2000 AE240 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
53539 2000 AO243 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53540 2000 AE252 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53541 2000 AK252 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
53542 2000 BE1 28/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53543 2000 BD3 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
53544 2000 BF3 27/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
53545 2000 BT5 27/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53546 2000 BY6 27/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
53547 2000 BF8 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53548 2000 BA14 28/01/2000 Uenohara N. Kawasato 2,0 km MPC · JPL
53549 2000 BN14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
53550 2000 BF19 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
53551 2000 BP28 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53552 2000 BC33 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
53553 2000 CB2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
53554 2000 CH2 02/02/2000 Gekko T. Kagawa 3,0 km MPC · JPL
53555 2000 CG5 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53556 2000 CW8 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53557 2000 CT14 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53558 2000 CR17 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53559 2000 CJ21 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53560 2000 CT21 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53561 2000 CM22 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53562 2000 CL25 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53563 2000 CJ29 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53564 2000 CR29 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53565 2000 CG30 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53566 2000 CU30 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53567 2000 CB33 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53568 2000 CB34 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
53569 2000 CF36 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53570 2000 CR36 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53571 2000 CY36 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53572 2000 CM38 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53573 2000 CW38 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
53574 2000 CH41 07/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
53575 2000 CN43 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53576 2000 CS47 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53577 2000 CT47 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53578 2000 CM48 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53579 2000 CN48 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53580 2000 CR48 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53581 2000 CY49 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53582 2000 CZ49 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53583 2000 CR50 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53584 2000 CY51 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53585 2000 CF52 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53586 2000 CA53 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53587 2000 CD53 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53588 2000 CH53 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
53589 2000 CQ53 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53590 2000 CL54 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53591 2000 CY55 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53592 2000 CH56 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53593 2000 CJ58 05/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53594 2000 CJ62 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53595 2000 CK62 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53596 2000 CD63 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53597 2000 CX63 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53598 2000 CF70 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53599 2000 CZ70 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53600 2000 CA71 07/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL