Danh sách tiểu hành tinh/53301–53400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53301 1999 GL34 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53302 1999 GZ34 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
53303 1999 GF45 12/04/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
53304 1999 GQ47 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
53305 1999 GQ53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
53306 1999 HA3 24/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
53307 1999 HC8 20/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
53308 1999 HJ8 16/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53309 1999 HT8 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
53310 1999 HY9 17/04/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
53311 Deucalion 1999 HU11 18/04/1999 Kitt Peak DES 212 km MPC · JPL
53312 1999 JZ 07/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
53313 1999 JF2 08/05/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
53314 1999 JT2 07/05/1999 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
53315 1999 JD3 10/05/1999 High Point D. K. Chesney 8,6 km MPC · JPL
53316 Michielford 1999 JY3 09/05/1999 Farpoint G. Hug 3,4 km MPC · JPL
53317 1999 JJ6 13/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
53318 1999 JV7 13/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
53319 1999 JM8 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
53320 1999 JW8 14/05/1999 Prescott P. G. Comba 4,7 km MPC · JPL
53321 1999 JL12 08/05/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
53322 1999 JK15 15/05/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
53323 1999 JV16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
53324 1999 JZ18 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
53325 1999 JN21 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
53326 1999 JV22 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53327 1999 JL23 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
53328 1999 JS26 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53329 1999 JK27 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53330 1999 JN32 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
53331 1999 JW34 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
53332 1999 JL36 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53333 1999 JZ36 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53334 1999 JJ41 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53335 1999 JL41 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53336 1999 JP42 10/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
53337 1999 JX42 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
53338 1999 JY46 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
53339 1999 JA47 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
53340 1999 JH47 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
53341 1999 JP49 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
53342 1999 JK51 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53343 1999 JO54 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53344 1999 JX54 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
53345 1999 JZ54 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
53346 1999 JE57 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
53347 1999 JE58 10/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
53348 1999 JC59 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
53349 1999 JM61 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
53350 1999 JD65 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
53351 1999 JF66 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
53352 1999 JL67 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
53353 1999 JC70 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
53354 1999 JG70 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
53355 1999 JD71 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
53356 1999 JJ71 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
53357 1999 JM73 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53358 1999 JO73 12/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
53359 1999 JM74 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53360 1999 JU75 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
53361 1999 JF76 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53362 1999 JY76 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
53363 1999 JD77 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53364 1999 JL77 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
53365 1999 JO78 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53366 1999 JU79 13/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
53367 1999 JR80 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
53368 1999 JF81 14/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53369 1999 JQ81 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53370 1999 JY81 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53371 1999 JA83 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53372 1999 JB83 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
53373 1999 JP83 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
53374 1999 JC84 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
53375 1999 JF86 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53376 1999 JJ86 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
53377 1999 JQ86 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53378 1999 JO87 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
53379 1999 JZ88 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53380 1999 JS89 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53381 1999 JK90 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
53382 1999 JL91 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53383 1999 JO91 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
53384 1999 JY92 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
53385 1999 JB93 12/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
53386 1999 JF93 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
53387 1999 JF94 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
53388 1999 JZ95 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53389 1999 JZ96 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53390 1999 JM100 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53391 1999 JX100 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
53392 1999 JZ100 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
53393 1999 JA102 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53394 1999 JD102 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53395 1999 JZ102 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53396 1999 JL104 15/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53397 1999 JJ107 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53398 1999 JM111 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53399 1999 JG112 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
53400 1999 JB113 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL