Danh sách tiểu hành tinh/51401–51500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51401 2001 DX82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
51402 2001 DC92 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
51403 2001 DE99 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51404 2001 DV99 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51405 2001 DL106 23/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
51406 Massimocalvani 2001 DL108 26/02/2001 Cima Ekar ADAS 3,0 km MPC · JPL
51407 2001 EU5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
51408 2001 EQ6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
51409 2001 EU6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
51410 2001 EJ7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
51411 2001 EL9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
51412 2001 EE10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51413 2001 EO11 02/03/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
51414 2001 EK12 03/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51415 Tovinder 2001 ER13 15/03/2001 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 2,1 km MPC · JPL
51416 2001 EX15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
51417 2001 EG17 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51418 2001 EO17 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
51419 Deshapriya 2001 EJ20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
51420 2001 EV20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
51421 2001 EC22 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
51422 2001 EJ24 03/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51423 2001 FJ 16/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
51424 2001 FK 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51425 2001 FV1 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51426 2001 FV3 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
51427 2001 FE4 19/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
51428 2001 FS4 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51429 2001 FU5 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
51430 Ireneclaire 2001 FH7 20/03/2001 Nogales Tenagra II Obs. 1,6 km MPC · JPL
51431 Jayardee 2001 FH9 19/03/2001 Cordell-Lorenz D. T. Durig 3,7 km MPC · JPL
51432 2001 FB15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51433 2001 FY17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51434 2001 FG19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
51435 2001 FH20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
51436 2001 FD21 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
51437 2001 FF21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
51438 2001 FP21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
51439 2001 FW23 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51440 2001 FW24 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51441 2001 FY25 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51442 2001 FZ25 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
51443 2001 FN27 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51444 2001 FS27 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51445 2001 FM28 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51446 2001 FX28 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51447 2001 FZ28 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51448 2001 FD29 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51449 2001 FH29 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51450 2001 FS30 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
51451 2001 FE31 22/03/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
51452 2001 FO33 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51453 2001 FU36 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51454 2001 FX37 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51455 2001 FC38 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
51456 2001 FX38 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51457 2001 FP41 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51458 2001 FL42 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51459 2001 FC43 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51460 2001 FQ43 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51461 2001 FV43 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51462 2001 FX43 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51463 2001 FJ47 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51464 2001 FY47 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
51465 2001 FZ47 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51466 2001 FK48 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51467 2001 FQ48 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51468 2001 FD50 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51469 2001 FB52 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51470 2001 FC52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51471 2001 FB53 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51472 2001 FU53 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
51473 2001 FW54 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51474 2001 FG55 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51475 2001 FQ55 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51476 2001 FS55 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51477 2001 FP57 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51478 2001 FX60 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51479 2001 FG65 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51480 2001 FN67 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51481 2001 FG70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51482 2001 FY70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51483 2001 FP71 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
51484 2001 FU72 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51485 2001 FB73 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51486 2001 FL73 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51487 2001 FL74 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51488 2001 FV75 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51489 2001 FM76 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51490 2001 FQ76 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51491 2001 FS76 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51492 2001 FK77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51493 2001 FE79 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51494 2001 FG79 19/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
51495 2001 FO79 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51496 2001 FT79 21/03/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
51497 2001 FB80 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
51498 2001 FW80 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51499 2001 FF81 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51500 2001 FE83 24/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL