Danh sách tiểu hành tinh/51301–51400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51301 2000 KX54 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
51302 2000 KY54 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51303 2000 KR56 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
51304 2000 KB58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
51305 2000 KL58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
51306 2000 KL59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
51307 2000 KF61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
51308 2000 KK62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
51309 2000 KN62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
51310 2000 KY62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
51311 2000 KJ65 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
51312 2000 KG66 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
51313 2000 KF71 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
51314 2000 KX73 27/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51315 2000 KY73 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
51316 2000 KZ73 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51317 2000 KZ75 27/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
51318 2000 KT77 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
51319 2000 KF80 27/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
51320 2000 KP81 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
51321 2000 LL1 01/06/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
51322 2000 LY5 06/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
51323 2000 LQ8 04/06/2000 Ondřejov L. Kotková 6,4 km MPC · JPL
51324 2000 LV8 05/06/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
51325 2000 LV16 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
51326 2000 LY16 04/06/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
51327 2000 LA19 08/06/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
51328 2000 LO19 08/06/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
51329 2000 LP32 04/06/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
51330 2000 LK33 04/06/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
51331 2000 LH35 01/06/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
51332 2000 LP35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
51333 2000 ME 22/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
51334 2000 NW11 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
51335 2000 NZ11 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
51336 2000 NV26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
51337 2000 OK12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51338 2000 OZ24 23/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51339 2000 OA61 28/07/2000 OCA-Anza OCA-Anza 19 km MPC · JPL
51340 2000 QJ12 24/08/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
51341 2000 QP26 23/08/2000 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,5 km MPC · JPL
51342 2000 QO75 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
51343 2000 QR80 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51344 2000 QA127 24/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
51345 2000 QH137 31/08/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
51346 2000 QX158 31/08/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
51347 2000 QZ165 31/08/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
51348 2000 QR169 31/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
51349 2000 QQ173 31/08/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
51350 2000 QU176 31/08/2000 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
51351 2000 QO218 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
51352 2000 RW9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51353 2000 RQ14 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51354 2000 RX25 01/09/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
51355 2000 RM50 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51356 2000 RY76 08/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51357 2000 RM88 03/09/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
51358 2000 SO5 21/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
51359 2000 SC17 23/09/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
51360 2000 SZ25 23/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
51361 2000 SS124 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
51362 2000 SY247 24/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
51363 2000 SO319 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51364 2000 SU333 26/09/2000 Haleakala NEAT 28 km MPC · JPL
51365 2000 TA42 01/10/2000 Socorro LINEAR 41 km MPC · JPL
51366 2000 UU88 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51367 2000 UD104 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51368 2000 WV60 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51369 2000 WD158 30/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
51370 2000 WS165 23/11/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
51371 2000 XF15 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51372 2000 YM18 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51373 2000 YF53 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
51374 2000 YN63 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51375 2000 YO120 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51376 2001 AZ23 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51377 2001 AK28 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51378 2001 AT33 04/01/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
51379 2001 BY7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51380 2001 BM44 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
51381 2001 BG51 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
51382 2001 BK73 28/01/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
51383 2001 BF77 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51384 2001 CP4 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51385 2001 CR20 03/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
51386 2001 CN35 03/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51387 2001 DU6 17/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
51388 2001 DE14 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51389 2001 DH15 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51390 2001 DW18 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
51391 2001 DM21 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51392 2001 DW30 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51393 2001 DW44 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51394 2001 DX49 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
51395 2001 DH71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51396 2001 DW71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51397 2001 DT74 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
51398 2001 DJ80 24/02/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
51399 2001 DG81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
51400 2001 DN81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL