Danh sách tiểu hành tinh/50401–50500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
50401 2000 CJ109 05/02/2000 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
50402 2000 CN111 06/02/2000 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
50403 2000 CB114 15/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
50404 2000 CV115 02/02/2000 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
50405 2000 CB116 02/02/2000 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
50406 2000 CK116 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50407 2000 CY117 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50408 2000 CZ124 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50409 2000 CO125 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50410 2000 CK126 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50411 2000 DS 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
50412 Ewen 2000 DG1 26/02/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
50413 Petrginz 2000 DQ1 27/02/2000 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,3 km MPC · JPL
50414 2000 DB2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
50415 2000 DL2 24/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,9 km MPC · JPL
50416 2000 DZ2 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
50417 2000 DY6 29/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,4 km MPC · JPL
50418 2000 DC7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
50419 2000 DL7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
50420 2000 DN7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
50421 2000 DD9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
50422 2000 DB10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
50423 2000 DE13 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
50424 2000 DQ13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
50425 2000 DV13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
50426 2000 DJ15 26/02/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
50427 2000 DT15 26/02/2000 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
50428 Alexanderdessler 2000 DZ15 27/02/2000 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
50429 2000 DB16 28/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
50430 2000 DG16 29/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
50431 2000 DU19 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50432 2000 DB20 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
50433 2000 DC22 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
50434 2000 DG23 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50435 2000 DH23 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50436 2000 DK23 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50437 2000 DX23 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
50438 2000 DZ24 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50439 2000 DW26 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50440 2000 DD29 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50441 2000 DD30 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50442 2000 DL32 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
50443 2000 DO32 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50444 2000 DG34 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50445 2000 DH35 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50446 2000 DD36 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50447 2000 DQ37 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50448 2000 DZ37 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50449 2000 DG38 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50450 2000 DS38 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50451 2000 DF41 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50452 2000 DT41 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50453 2000 DJ46 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50454 2000 DT48 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50455 2000 DX52 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
50456 2000 DW53 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50457 2000 DZ53 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50458 2000 DC55 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50459 2000 DZ55 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50460 2000 DK56 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
50461 2000 DZ58 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
50462 2000 DU60 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
50463 2000 DF63 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50464 2000 DT63 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50465 2000 DW64 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50466 2000 DA66 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50467 2000 DU66 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
50468 2000 DA69 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50469 2000 DL69 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50470 2000 DQ69 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50471 2000 DT69 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50472 2000 DH71 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50473 2000 DB72 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50474 2000 DY72 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50475 2000 DQ73 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50476 2000 DT73 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50477 2000 DE74 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
50478 2000 DN74 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50479 2000 DR74 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
50480 2000 DU74 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50481 2000 DD75 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50482 2000 DF75 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
50483 2000 DR79 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50484 2000 DB83 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50485 2000 DX83 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
50486 2000 DY84 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50487 2000 DH85 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50488 2000 DA86 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50489 2000 DY87 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50490 2000 DO88 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50491 2000 DL92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
50492 2000 DB93 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50493 2000 DL93 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50494 2000 DM93 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50495 2000 DU93 28/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50496 2000 DA94 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50497 2000 DO94 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50498 2000 DU95 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
50499 2000 DH96 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50500 2000 DU96 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
50401 2000 CJ109 05/02/2000 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
50402 2000 CN111 06/02/2000 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
50403 2000 CB114 15/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
50404 2000 CV115 02/02/2000 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
50405 2000 CB116 02/02/2000 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
50406 2000 CK116 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50407 2000 CY117 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50408 2000 CZ124 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50409 2000 CO125 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50410 2000 CK126 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50411 2000 DS 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
50412 Ewen 2000 DG1 26/02/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
50413 Petrginz 2000 DQ1 27/02/2000 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,3 km MPC · JPL
50414 2000 DB2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
50415 2000 DL2 24/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,9 km MPC · JPL
50416 2000 DZ2 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
50417 2000 DY6 29/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,4 km MPC · JPL
50418 2000 DC7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
50419 2000 DL7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
50420 2000 DN7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
50421 2000 DD9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
50422 2000 DB10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
50423 2000 DE13 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
50424 2000 DQ13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
50425 2000 DV13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
50426 2000 DJ15 26/02/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
50427 2000 DT15 26/02/2000 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
50428 Alexanderdessler 2000 DZ15 27/02/2000 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
50429 2000 DB16 28/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
50430 2000 DG16 29/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
50431 2000 DU19 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50432 2000 DB20 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
50433 2000 DC22 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
50434 2000 DG23 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50435 2000 DH23 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50436 2000 DK23 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50437 2000 DX23 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
50438 2000 DZ24 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50439 2000 DW26 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50440 2000 DD29 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50441 2000 DD30 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50442 2000 DL32 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
50443 2000 DO32 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50444 2000 DG34 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50445 2000 DH35 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50446 2000 DD36 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50447 2000 DQ37 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50448 2000 DZ37 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50449 2000 DG38 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50450 2000 DS38 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50451 2000 DF41 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50452 2000 DT41 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50453 2000 DJ46 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50454 2000 DT48 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50455 2000 DX52 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
50456 2000 DW53 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50457 2000 DZ53 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50458 2000 DC55 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50459 2000 DZ55 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50460 2000 DK56 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
50461 2000 DZ58 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
50462 2000 DU60 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
50463 2000 DF63 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50464 2000 DT63 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50465 2000 DW64 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50466 2000 DA66 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50467 2000 DU66 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
50468 2000 DA69 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50469 2000 DL69 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50470 2000 DQ69 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50471 2000 DT69 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50472 2000 DH71 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50473 2000 DB72 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50474 2000 DY72 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50475 2000 DQ73 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50476 2000 DT73 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50477 2000 DE74 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
50478 2000 DN74 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50479 2000 DR74 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
50480 2000 DU74 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50481 2000 DD75 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50482 2000 DF75 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
50483 2000 DR79 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50484 2000 DB83 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50485 2000 DX83 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
50486 2000 DY84 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50487 2000 DH85 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50488 2000 DA86 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50489 2000 DY87 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50490 2000 DO88 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50491 2000 DL92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
50492 2000 DB93 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50493 2000 DL93 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50494 2000 DM93 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50495 2000 DU93 28/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50496 2000 DA94 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50497 2000 DO94 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50498 2000 DU95 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
50499 2000 DH96 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50500 2000 DU96 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL