Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/50301–50400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
50301 2000 CL36 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50302 2000 CP36 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
50303 2000 CX36 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50304 2000 CZ36 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50305 2000 CA37 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50306 2000 CA39 03/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
50307 2000 CG39 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50308 2000 CK39 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50309 2000 CO40 04/02/2000 Gekko T. Kagawa 3,7 km MPC · JPL
50310 2000 CT40 01/02/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
50311 2000 CC44 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50312 2000 CN45 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50313 2000 CX45 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50314 2000 CY46 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50315 2000 CV47 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50316 2000 CY47 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50317 2000 CZ47 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50318 2000 CS48 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50319 2000 CC50 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
50320 2000 CT50 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
50321 2000 CH51 02/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
50322 2000 CK51 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
50323 2000 CM52 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50324 2000 CS53 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50325 2000 CT53 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
50326 2000 CH54 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50327 2000 CS55 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50328 2000 CW55 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50329 2000 CK56 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50330 2000 CN56 10/02/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
50331 2000 CO56 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50332 2000 CP57 05/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50333 2000 CZ57 05/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
50334 2000 CC58 05/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50335 2000 CM58 05/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50336 2000 CR60 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50337 2000 CD61 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
50338 2000 CU61 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50339 2000 CF62 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
50340 2000 CH62 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
50341 2000 CR63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
50342 2000 CT63 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50343 2000 CX64 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50344 2000 CA65 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50345 2000 CK65 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50346 2000 CP65 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50347 2000 CA66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50348 2000 CF69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
50349 2000 CC70 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50350 2000 CD70 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
50351 2000 CE70 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50352 2000 CK70 07/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50353 2000 CW70 07/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50354 2000 CX70 07/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50355 2000 CB71 07/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50356 2000 CH71 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50357 2000 CJ71 07/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50358 2000 CP71 07/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
50359 2000 CO72 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50360 2000 CS75 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50361 2000 CE76 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
50362 2000 CB77 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
50363 2000 CD77 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
50364 2000 CG77 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,7 km MPC · JPL
50365 2000 CP77 07/02/2000 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
50366 2000 CW77 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
50367 2000 CB80 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
50368 2000 CY81 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50369 2000 CK83 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50370 2000 CL84 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50371 2000 CT84 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
50372 2000 CF85 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50373 2000 CR85 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50374 2000 CG86 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50375 2000 CJ86 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50376 2000 CQ86 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50377 2000 CG88 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50378 2000 CV88 04/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
50379 2000 CB89 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
50380 2000 CE89 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50381 2000 CG89 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
50382 2000 CH89 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
50383 2000 CN89 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50384 2000 CQ89 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50385 2000 CZ89 05/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50386 2000 CG91 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50387 2000 CM91 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
50388 2000 CM92 06/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
50389 2000 CO92 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
50390 2000 CE93 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50391 2000 CK93 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
50392 2000 CD94 08/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50393 2000 CN94 08/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
50394 2000 CQ94 08/02/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
50395 2000 CR94 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50396 2000 CT94 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50397 2000 CX94 08/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
50398 2000 CR96 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50399 2000 CQ102 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
50400 2000 CU102 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
50301 2000 CL36 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50302 2000 CP36 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
50303 2000 CX36 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50304 2000 CZ36 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50305 2000 CA37 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50306 2000 CA39 03/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
50307 2000 CG39 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50308 2000 CK39 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50309 2000 CO40 04/02/2000 Gekko T. Kagawa 3,7 km MPC · JPL
50310 2000 CT40 01/02/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
50311 2000 CC44 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50312 2000 CN45 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50313 2000 CX45 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50314 2000 CY46 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50315 2000 CV47 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50316 2000 CY47 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50317 2000 CZ47 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50318 2000 CS48 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50319 2000 CC50 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
50320 2000 CT50 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
50321 2000 CH51 02/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
50322 2000 CK51 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
50323 2000 CM52 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50324 2000 CS53 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50325 2000 CT53 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
50326 2000 CH54 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50327 2000 CS55 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50328 2000 CW55 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50329 2000 CK56 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50330 2000 CN56 10/02/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
50331 2000 CO56 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50332 2000 CP57 05/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50333 2000 CZ57 05/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
50334 2000 CC58 05/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50335 2000 CM58 05/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50336 2000 CR60 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50337 2000 CD61 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
50338 2000 CU61 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50339 2000 CF62 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
50340 2000 CH62 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
50341 2000 CR63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
50342 2000 CT63 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50343 2000 CX64 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50344 2000 CA65 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50345 2000 CK65 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50346 2000 CP65 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50347 2000 CA66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50348 2000 CF69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
50349 2000 CC70 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50350 2000 CD70 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
50351 2000 CE70 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50352 2000 CK70 07/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50353 2000 CW70 07/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50354 2000 CX70 07/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50355 2000 CB71 07/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50356 2000 CH71 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50357 2000 CJ71 07/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50358 2000 CP71 07/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
50359 2000 CO72 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50360 2000 CS75 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50361 2000 CE76 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
50362 2000 CB77 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
50363 2000 CD77 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
50364 2000 CG77 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,7 km MPC · JPL
50365 2000 CP77 07/02/2000 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
50366 2000 CW77 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
50367 2000 CB80 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
50368 2000 CY81 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
50369 2000 CK83 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50370 2000 CL84 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50371 2000 CT84 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
50372 2000 CF85 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50373 2000 CR85 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50374 2000 CG86 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50375 2000 CJ86 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50376 2000 CQ86 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50377 2000 CG88 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50378 2000 CV88 04/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
50379 2000 CB89 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
50380 2000 CE89 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50381 2000 CG89 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
50382 2000 CH89 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
50383 2000 CN89 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50384 2000 CQ89 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50385 2000 CZ89 05/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50386 2000 CG91 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50387 2000 CM91 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
50388 2000 CM92 06/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
50389 2000 CO92 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
50390 2000 CE93 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50391 2000 CK93 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
50392 2000 CD94 08/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50393 2000 CN94 08/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
50394 2000 CQ94 08/02/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
50395 2000 CR94 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50396 2000 CT94 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50397 2000 CX94 08/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
50398 2000 CR96 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50399 2000 CQ102 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
50400 2000 CU102 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL