Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/50501–50600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
50501 2000 DM97 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50502 2000 DB98 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50503 2000 DG98 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50504 2000 DJ98 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
50505 2000 DP98 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50506 2000 DV99 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50507 2000 DW99 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50508 2000 DF100 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
50509 2000 DB101 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50510 2000 DE101 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
50511 2000 DZ101 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50512 2000 DA103 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50513 2000 DH103 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50514 2000 DL105 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50515 2000 DS105 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50516 2000 DL106 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50517 2000 DK109 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50518 2000 DL109 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
50519 2000 DG110 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50520 2000 DX110 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50521 2000 DZ110 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50522 2000 DU111 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50523 2000 DQ116 27/02/2000 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
50524 2000 DY117 27/02/2000 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
50525 2000 EQ3 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50526 2000 ET5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
50527 2000 EE6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
50528 2000 EL9 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50529 2000 EC10 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
50530 2000 EP10 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50531 2000 EZ11 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
50532 2000 EO12 04/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
50533 2000 EP12 04/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50534 2000 EY12 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50535 2000 EB13 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50536 2000 EK13 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50537 2000 EH14 03/03/2000 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi 2,3 km MPC · JPL
50538 2000 EA15 03/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
50539 2000 EM15 06/03/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,4 km MPC · JPL
50540 2000 EK16 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
50541 2000 EV16 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
50542 2000 EZ16 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
50543 2000 ED17 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
50544 2000 EO17 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50545 2000 ER17 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
50546 2000 ED18 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50547 2000 ES18 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
50548 2000 EC19 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50549 2000 EV19 06/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
50550 2000 EZ19 07/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
50551 2000 EJ20 03/03/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
50552 2000 EV20 03/03/2000 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
50553 2000 EL21 03/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
50554 2000 EC24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
50555 2000 EF24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
50556 2000 EQ24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
50557 2000 EN25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
50558 2000 EN26 04/03/2000 Uccle E. W. Elst, D. Taeymans 3,5 km MPC · JPL
50559 2000 EA27 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50560 2000 EB29 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
50561 2000 EB30 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50562 2000 EX32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50563 2000 EF36 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50564 2000 EE37 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50565 2000 ES37 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50566 2000 EL38 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
50567 2000 EN38 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
50568 2000 ES38 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
50569 2000 ET38 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
50570 2000 EZ38 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
50571 2000 EA39 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50572 2000 EM39 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
50573 2000 EX39 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50574 2000 ED40 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50575 2000 EL40 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50576 2000 EP40 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
50577 2000 EU40 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
50578 2000 EH41 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50579 2000 EN41 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50580 2000 EO41 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50581 2000 EA42 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50582 2000 ED42 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
50583 2000 EN42 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50584 2000 EK43 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
50585 2000 EL43 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
50586 2000 EP43 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50587 2000 ET45 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
50588 2000 EX45 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50589 2000 ED46 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50590 2000 EO46 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50591 2000 EQ46 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50592 2000 ES46 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50593 2000 EU46 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50594 2000 EV46 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50595 2000 EZ46 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50596 2000 EV47 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50597 2000 EY47 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
50598 2000 EH48 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50599 2000 EM48 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
50600 2000 ED49 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
50501 2000 DM97 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50502 2000 DB98 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50503 2000 DG98 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50504 2000 DJ98 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
50505 2000 DP98 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50506 2000 DV99 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50507 2000 DW99 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50508 2000 DF100 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
50509 2000 DB101 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50510 2000 DE101 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
50511 2000 DZ101 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50512 2000 DA103 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50513 2000 DH103 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50514 2000 DL105 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50515 2000 DS105 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50516 2000 DL106 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50517 2000 DK109 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50518 2000 DL109 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
50519 2000 DG110 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50520 2000 DX110 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50521 2000 DZ110 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50522 2000 DU111 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50523 2000 DQ116 27/02/2000 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
50524 2000 DY117 27/02/2000 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
50525 2000 EQ3 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50526 2000 ET5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
50527 2000 EE6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
50528 2000 EL9 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
50529 2000 EC10 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
50530 2000 EP10 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50531 2000 EZ11 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
50532 2000 EO12 04/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
50533 2000 EP12 04/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50534 2000 EY12 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50535 2000 EB13 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50536 2000 EK13 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50537 2000 EH14 03/03/2000 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi 2,3 km MPC · JPL
50538 2000 EA15 03/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
50539 2000 EM15 06/03/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,4 km MPC · JPL
50540 2000 EK16 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
50541 2000 EV16 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
50542 2000 EZ16 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
50543 2000 ED17 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
50544 2000 EO17 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50545 2000 ER17 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
50546 2000 ED18 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50547 2000 ES18 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
50548 2000 EC19 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
50549 2000 EV19 06/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
50550 2000 EZ19 07/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
50551 2000 EJ20 03/03/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
50552 2000 EV20 03/03/2000 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
50553 2000 EL21 03/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
50554 2000 EC24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
50555 2000 EF24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
50556 2000 EQ24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
50557 2000 EN25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
50558 2000 EN26 04/03/2000 Uccle E. W. Elst, D. Taeymans 3,5 km MPC · JPL
50559 2000 EA27 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50560 2000 EB29 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
50561 2000 EB30 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50562 2000 EX32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50563 2000 EF36 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
50564 2000 EE37 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50565 2000 ES37 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50566 2000 EL38 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
50567 2000 EN38 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
50568 2000 ES38 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
50569 2000 ET38 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
50570 2000 EZ38 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
50571 2000 EA39 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50572 2000 EM39 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
50573 2000 EX39 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50574 2000 ED40 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50575 2000 EL40 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50576 2000 EP40 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
50577 2000 EU40 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
50578 2000 EH41 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50579 2000 EN41 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50580 2000 EO41 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
50581 2000 EA42 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50582 2000 ED42 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
50583 2000 EN42 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50584 2000 EK43 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
50585 2000 EL43 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
50586 2000 EP43 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50587 2000 ET45 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
50588 2000 EX45 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
50589 2000 ED46 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50590 2000 EO46 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50591 2000 EQ46 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
50592 2000 ES46 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
50593 2000 EU46 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50594 2000 EV46 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50595 2000 EZ46 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
50596 2000 EV47 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50597 2000 EY47 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
50598 2000 EH48 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50599 2000 EM48 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
50600 2000 ED49 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL