Danh sách tiểu hành tinh/50601–50700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
50601 2000 EY49 06/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
50602 2000 EM50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
50603 2000 EK54 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
50604 2000 EZ54 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
50605 2000 EJ55 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
50606 2000 ES55 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50607 2000 EE56 08/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50608 2000 EL56 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50609 2000 EU56 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
50610 2000 EW56 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
50611 2000 EL57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50612 2000 EZ57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50613 2000 ER58 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
50614 2000 EJ59 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50615 2000 EG60 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50616 2000 EH61 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50617 2000 EG62 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
50618 2000 EH62 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50619 2000 EM62 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
50620 2000 ES62 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
50621 2000 EO63 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
50622 2000 ER63 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
50623 2000 EC65 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
50624 2000 EL65 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
50625 2000 EL66 10/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
50626 2000 EY67 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50627 2000 EZ68 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50628 2000 EA69 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
50629 2000 EG69 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50630 2000 EK70 10/03/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
50631 2000 EL71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
50632 2000 EO74 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
50633 2000 EA75 11/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
50634 2000 EO75 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50635 2000 EY76 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50636 2000 EH77 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50637 2000 EG79 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50638 2000 EP79 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50639 2000 EV79 05/03/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
50640 2000 EX79 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50641 2000 EM84 06/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
50642 2000 EK86 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50643 2000 EU86 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50644 2000 EP87 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50645 2000 EQ87 08/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50646 2000 EA88 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50647 2000 EN88 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
50648 2000 EL89 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50649 2000 EK90 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
50650 2000 EV90 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50651 2000 EO91 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
50652 2000 ER91 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50653 2000 EV92 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
50654 2000 EH93 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
50655 2000 EL94 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50656 2000 EM94 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50657 2000 EN94 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
50658 2000 ES94 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50659 2000 EW94 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50660 2000 EJ95 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
50661 2000 EN95 10/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50662 2000 EG97 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50663 2000 EY102 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50664 2000 EY103 14/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
50665 2000 EK104 14/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
50666 2000 EQ104 13/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
50667 2000 ES104 13/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50668 2000 EO105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
50669 2000 ES105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
50670 2000 EY105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
50671 2000 EL107 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
50672 2000 EN107 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50673 2000 EQ107 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
50674 2000 ES107 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
50675 2000 ED108 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
50676 2000 EQ108 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
50677 2000 ED109 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
50678 2000 EQ109 08/03/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
50679 2000 EZ109 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
50680 2000 EQ110 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
50681 2000 EG111 08/03/2000 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
50682 2000 EJ111 08/03/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
50683 2000 EN111 08/03/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
50684 2000 ER111 08/03/2000 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
50685 2000 EV113 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50686 2000 EZ113 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
50687 Paultemple 2000 EC117 10/03/2000 Catalina R. Hill 4,9 km MPC · JPL
50688 2000 EX118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
50689 2000 EJ119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
50690 2000 ER119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
50691 2000 ET122 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50692 2000 EB124 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50693 2000 EF124 11/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
50694 2000 EM124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
50695 2000 EU126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
50696 2000 EX127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
50697 2000 EL128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
50698 2000 EY128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
50699 2000 EC129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
50700 2000 EM129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
50601 2000 EY49 06/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
50602 2000 EM50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
50603 2000 EK54 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
50604 2000 EZ54 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
50605 2000 EJ55 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
50606 2000 ES55 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50607 2000 EE56 08/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50608 2000 EL56 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50609 2000 EU56 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
50610 2000 EW56 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
50611 2000 EL57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
50612 2000 EZ57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
50613 2000 ER58 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
50614 2000 EJ59 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
50615 2000 EG60 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50616 2000 EH61 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50617 2000 EG62 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
50618 2000 EH62 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
50619 2000 EM62 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
50620 2000 ES62 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
50621 2000 EO63 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
50622 2000 ER63 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
50623 2000 EC65 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
50624 2000 EL65 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
50625 2000 EL66 10/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
50626 2000 EY67 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50627 2000 EZ68 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50628 2000 EA69 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
50629 2000 EG69 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50630 2000 EK70 10/03/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
50631 2000 EL71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
50632 2000 EO74 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
50633 2000 EA75 11/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
50634 2000 EO75 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50635 2000 EY76 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
50636 2000 EH77 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50637 2000 EG79 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
50638 2000 EP79 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
50639 2000 EV79 05/03/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
50640 2000 EX79 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
50641 2000 EM84 06/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
50642 2000 EK86 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
50643 2000 EU86 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
50644 2000 EP87 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
50645 2000 EQ87 08/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50646 2000 EA88 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
50647 2000 EN88 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
50648 2000 EL89 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
50649 2000 EK90 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
50650 2000 EV90 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
50651 2000 EO91 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
50652 2000 ER91 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
50653 2000 EV92 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
50654 2000 EH93 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
50655 2000 EL94 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
50656 2000 EM94 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50657 2000 EN94 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
50658 2000 ES94 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
50659 2000 EW94 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
50660 2000 EJ95 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
50661 2000 EN95 10/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
50662 2000 EG97 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50663 2000 EY102 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50664 2000 EY103 14/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
50665 2000 EK104 14/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
50666 2000 EQ104 13/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
50667 2000 ES104 13/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
50668 2000 EO105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
50669 2000 ES105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
50670 2000 EY105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
50671 2000 EL107 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
50672 2000 EN107 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50673 2000 EQ107 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
50674 2000 ES107 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
50675 2000 ED108 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
50676 2000 EQ108 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
50677 2000 ED109 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
50678 2000 EQ109 08/03/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
50679 2000 EZ109 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
50680 2000 EQ110 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
50681 2000 EG111 08/03/2000 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
50682 2000 EJ111 08/03/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
50683 2000 EN111 08/03/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
50684 2000 ER111 08/03/2000 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
50685 2000 EV113 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
50686 2000 EZ113 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
50687 Paultemple 2000 EC117 10/03/2000 Catalina R. Hill 4,9 km MPC · JPL
50688 2000 EX118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
50689 2000 EJ119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
50690 2000 ER119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
50691 2000 ET122 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
50692 2000 EB124 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
50693 2000 EF124 11/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
50694 2000 EM124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
50695 2000 EU126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
50696 2000 EX127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
50697 2000 EL128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
50698 2000 EY128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
50699 2000 EC129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
50700 2000 EM129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL