Danh sách tiểu hành tinh/48101–48200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48101 2001 FB61 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
48102 2001 FH64 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48103 2001 FP66 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48104 2001 FN68 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
48105 2001 FR70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48106 2001 FV70 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
48107 2001 FZ70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
48108 2001 FG71 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48109 2001 FV72 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48110 2001 FX72 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48111 2001 FT74 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48112 2001 FV74 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48113 2001 FJ77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48114 2001 FW77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48115 2001 FF83 24/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48116 2001 FK90 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48117 2001 FL90 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48118 2001 FX95 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48119 2001 FK97 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
48120 2001 FT97 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48121 2001 FE99 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
48122 2001 FQ100 28/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
48123 2001 FP101 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48124 2001 FZ101 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48125 2001 FK105 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48126 2001 FS105 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48127 2001 FX105 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
48128 2001 FU107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
48129 2001 FF112 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48130 2001 FF119 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
48131 2001 FK119 20/03/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
48132 2001 FA122 29/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,9 km MPC · JPL
48133 2001 FV126 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
48134 2001 FD127 29/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48135 2001 FC128 31/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,8 km MPC · JPL
48136 2001 FO141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
48137 2001 FS143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
48138 2001 FF144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
48139 2001 FY144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
48140 2001 FT148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
48141 2001 FE150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
48142 2001 FG151 24/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
48143 2001 FY155 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48144 2001 FQ156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
48145 2001 FJ157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
48146 2001 FR159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
48147 2001 FO160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
48148 2001 FF161 29/03/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
48149 2001 FX162 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48150 2001 FA165 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
48151 2001 FJ169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
48152 2001 FS172 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
48153 2001 FW172 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
48154 2001 GT3 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
48155 2001 GU4 15/04/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
48156 2001 GT5 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
48157 2001 GB7 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48158 2001 GM9 15/04/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
48159 Saint-Véran 2001 HY 16/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 3,8 km MPC · JPL
48160 2001 HC3 17/04/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
48161 2001 HM3 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48162 2001 HX3 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
48163 2001 HD5 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48164 2001 HJ9 16/04/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
48165 2001 HH10 16/04/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
48166 2001 HT10 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48167 2001 HS11 18/04/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
48168 2001 HC12 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48169 2001 HV12 18/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
48170 2001 HP15 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48171 Juza 2001 HZ15 23/04/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
48172 2001 HY18 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
48173 2001 HM19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
48174 2001 HF21 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48175 2001 HB23 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
48176 2001 HF26 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
48177 2001 HF27 27/04/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
48178 2001 HU31 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
48179 2001 HY31 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
48180 2001 HN32 23/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
48181 2001 HW32 24/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
48182 2001 HH40 27/04/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
48183 2001 HD41 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
48184 2001 HA44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
48185 2001 HK44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
48186 2001 HL45 16/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
48187 2001 HU46 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
48188 2001 HX48 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48189 2001 HR49 21/04/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
48190 2001 HA53 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48191 2001 HX54 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48192 2001 HL57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
48193 2001 HO58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
48194 2001 HX63 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
48195 2001 HJ65 30/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48196 2001 JU1 11/05/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
48197 2001 JO2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
48198 2001 JA6 11/05/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
48199 2001 JU6 14/05/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
48200 Nishiokatakashi 2001 KU1 19/05/2001 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL