Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/477001–477100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
477001 2008 YF127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477002 2008 YT128 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477003 2008 YE132 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477004 2008 YG133 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477005 2008 YO133 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
477006 2008 YH136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477007 2008 YB140 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477008 2008 YB143 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
477009 2008 YH146 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
477010 2008 YO146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477011 2008 YJ150 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
477012 2008 YP150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477013 2008 YA151 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
477014 2008 YW154 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 3,2 km MPC · JPL
477015 2008 YV156 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
477016 2008 YT159 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
477017 2008 YZ159 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477018 2008 YQ160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
477019 2008 YN161 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477020 2008 YC162 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
477021 2008 YN162 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477022 2008 YK164 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
477023 2008 YD169 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
477024 2008 YY169 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
477025 2008 YR170 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477026 2008 YU170 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
477027 2008 YE172 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
477028 2008 YY172 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
477029 2009 AP10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477030 2009 AE13 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
477031 2009 AR14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
477032 2009 AT15 15/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,9 km MPC · JPL
477033 2009 AZ18 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
477034 2009 AW19 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
477035 2009 AP21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477036 2009 AA22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477037 2009 AG22 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477038 2009 AJ22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
477039 2009 AD24 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
477040 2009 AY27 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
477041 2009 AD29 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
477042 2009 AJ32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
477043 2009 AE34 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477044 2009 AO36 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
477045 2009 AT42 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477046 2009 AW44 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
477047 2009 AM45 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
477048 2009 AS45 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477049 2009 AZ45 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
477050 2009 AB48 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
477051 2009 BD2 19/01/2009 Catalina CSS AMO 1,0 km MPC · JPL
477052 2009 BU7 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
477053 2009 BC10 21/11/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
477054 2009 BD10 20/01/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
477055 2009 BU11 20/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
477056 2009 BE21 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
477057 2009 BV21 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477058 2009 BM27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
477059 2009 BA33 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
477060 2009 BF33 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
477061 2009 BL36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
477062 2009 BJ40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477063 2009 BC42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477064 2009 BB43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477065 2009 BE53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477066 2009 BG57 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477067 2009 BB58 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477068 2009 BS58 21/12/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
477069 2009 BA59 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
477070 2009 BM63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
477071 2009 BO63 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
477072 2009 BU69 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
477073 2009 BW73 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
477074 2009 BV74 04/12/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
477075 2009 BT78 30/01/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
477076 2009 BV78 30/01/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
477077 2009 BU79 30/01/2009 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
477078 2009 BA85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477079 2009 BB89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
477080 2009 BD89 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
477081 2009 BF90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
477082 2009 BT91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477083 2009 BZ97 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
477084 2009 BO104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
477085 2009 BB106 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
477086 2009 BE106 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
477087 2009 BS113 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
477088 2009 BX114 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
477089 2009 BR119 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
477090 2009 BN123 21/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477091 2009 BH129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
477092 2009 BX134 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477093 2009 BW142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477094 2009 BN143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
477095 2009 BS146 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
477096 2009 BE147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
477097 2009 BU147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
477098 2009 BW147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
477099 2009 BJ148 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
477100 2009 BZ148 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL